Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés

Szak neve

vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés

Végzettségek

  • szakvizsgázott pedagógus (vizsgaelnöki szakértő)

Képzési terület

pedagógusképzés

A felvétel feltételei

a) 2006. előtti képzési rendszerben szerzett főiskolai szintű tanári szakképzettség,
b) 2006. előtt szerzett egyetemi szintű tanári oklevél, illetve 2006. utáni képzési rendszerben tanári mesterképzési szakon szerzett oklevél (bármely szakképzettséggel).

Képzési idő

4

Kreditek száma

120

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Elsajátítandó kompetenciák:

A gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve a képzés során a pedagógusok
* felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására;
* ismereteket szereznek az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről, azok alkalmazási lehetőségeiről a szaktárgyi oktatásban és nevelésben, az intézmények eredményes irányítására, működésére vonatkozóan, az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő személyiségformálás elméletére, módszereire;
* jártasságot szereznek a konfliktuskezelés, stresszkezelés területén;
* alkalmasak a vizsgák tervezési és szervezési feladatok ellátására.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

* közigazgatási vezetési ismeretek, államháztartási ismeretek, tanügy-igazgatási és gazdálkodási ismeretek, európai uniós alapismeretek;
* a nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: a közoktatási intézmény működése és annak jogi szabályozása, szervezeti kultúra, leíró szervezetelemzés, az intézmény vezetése, vezetés és döntéselmélet, innováció és szervezetfejlesztés;
* az intézmény és környezete: az intézményi kapcsolatháló elemzése, az intézményekkel és családdal való kapcsolattartás intézményes formái, konfliktuselemzés;
* a nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: a hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei, a tanulói és a pedagógusi munka értékelése, a minőségbiztosítás módszerei, az intézményi légkör szociálpszichológiai jellemzői;
* az integráció és szegregáció kérdései: fenntartói megoldások az integrációra, különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése, az inkluzív nevelés gyakorlata;
* a pedagógus a nevelési-oktatási szervezetben: pedagógiai folyamattervezés, az intézményi feladatok szervezése, konfliktusok és kezelésük, az oktatási folyamat tervezése, értékelése;
* sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése, oktatása: a pszichés fejlődés zavarai, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, iskolai mentálhigiéné, a felnőttoktatás módszerei, az e-tanulás módszerei;
* vizsgaelnöki feladatokra való felkészítés: a vizsgák tervezése, vizsgaszervezési eljárások, az esélyegyenlőség biztosítása, stressz és megküzdés pszichológiai jellemzői, tanterv és programfejlesztés.

Személyes adottságok:

A képzés keretében a pedagógusok – közoktatási tapasztalataikra építve –
* olyan adottságokra tesznek szert, amelyek révén magas színvonalon képesek megérteni  a közoktatási rendszer és a közoktatási intézmények működését (nemzetközi összehasonlításban is);
* rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, amelyek segítik az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának, új követelményeinek megjelenését a szaktárgyi oktatásban és a nevelésben;
* ismerik azokat a módszereket, amelyek a nevelési-oktatási intézmény hatékonyságát teszik elemezhetővé, és amelyek révén feltárhatók azok a szervezeti folyamatok és jelenségek, amelyek a hatékony működést biztosítják;
* ismerik az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálás elveit és módszereit, az integráció, szegregáció kérdéseit;
* a vizsgaelnöki feladatokra felkészítés révén felkészülnek a pedagógus-munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására, a vizsgaelnöki feladatok végzésére.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenység-rendszerben:

A szakvizsgázott pedagógus vizsgaelnöki feladatokat lát el a közoktatási intézményekben. Az elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában megfelelő módszertani jártassággal rendelkezik e feladatkörök színvonalas ellátásához.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

* A közigazgatási vezetési ismeretek, államháztartási ismeretek: 12 kredit
* A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: 15 kredit
* Az intézmény és környezete: 3 kredit
* A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: 10 kredit
* Az integráció és szegregáció kérdései: 4 kredit
* A pedagógus a nevelési oktatási szervezetében: 4 kredit
* Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket, és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése, oktatása: 7 kredit
* Vizsgaelnöki feladatokra felkészítés: 55 kredit

A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit