Pályaorientáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Szak neve

pályaorientáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Végzettségek

  • szakvizsgázott pedagógus (pályaorientáció szakterületen)

Képzési terület

pedagógusképzés

A felvétel feltételei

Óvodapedagógus, tanítói, szakoktatói vagy tanári oklevél

Képzési idő

4

Kreditek száma

120

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az interdiszciplináris szemlélet birtokában, megfelelő szociális kompetenciákkal rendelkezve, az iskolaválasztás, a pályaválasztás, valamint a későbbi munkavállalás hátterében álló döntési mechanizmusok birtokában segítik a tanulókat. Rendelkeznek az oktatási rendszer, a továbbtanulási lehetőségek, a munkaerőpiac, valamint a különböző speciális igényekkel bíró célcsoportokról szóló ismeretekkel, szociális kapcsolatrendszerük működtetésére kiválóan alkalmasak. A képzés felkészítést nyújt a tanároknak az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési, és teljesítményértékelési rendszerével összefüggésben, változás-menedzsmenttel kapcsolatban. Digitális kompetenciáik fejlesztése révén naprakész, adekvát ismeretek szerzésére, feldolgozására válnak alkalmassá.

 A képzést elvégzettek ismerik:

– a pubertás, az ifjú felnőttkor működését, társas viszonyaik sajátosságait;

– pszichológiai megalapozottságú szociálpszichológiai összefüggéseket;

– az információszerzés adekvát technikáit;

– a különböző szintű képzések jogi szabályrendszerét;

– pályaválasztással, iskolarendszerrel összefüggésben álló igényeket, lehetőségeket;

– az oktatási szervezet, az intézményi működés alapelveit;

– a tervező munka stratégiáit, az önellenőrzés módszereit.

 A képzésen végzettek alkalmasak:

– felelősségteljes és önálló munkavégzésre a pedagógiai pályán;

– az egyéni és csoportos pályaválasztási döntés-előkészítésben, tanácsadásban aktívan támogatni a tanulót;

– a döntés-előkészítés, operatív folyamatirányítási feladatok ellátására, összehangolására;

– a szakképzési rendszerre, a munka világára vonatkozó ismeretek átadására;

– folyamatos önképzésre, az adekvát szóbeli és írásos kommunikációra;

– speciális nevelési igényű tanulók támogatására;

– önmaguk szakmai identitásának fejlesztésére.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Kötelező ismeretek:

– a közigazgatás felépítése eljárási szabályok az oktatásügyben, a közoktatási intézmény működése;

– az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési és minőségbiztosítási rendszerei és lehetőségei;

– a nevelési és oktatási intézmény hatékonyságának mérési lehetőségei, az esélyegyenlőség elvének érvényesítése az eltérő fenntartói megoldások tükrében.

 Választható ismeretek:

– alkalmazott pszichológiai ismeretek a tanulók és a felnőttek megismeréséhez;

– szociálpszichológiai ismeretek a munkavilágához kapcsolódóan a pályaorientáció elméletének alapjai, különös tekintettel a nemzetközi fejlesztési tendenciákra;

– az életúttervezés folyamat modellje.

Személyes adottságok, készségek:

Kötelező ismeretek:

– a kapcsolattartás kompetenciája a családok körében;

– az intézmények közötti kapcsolattartás készsége;

– a pedagógiai folyamattervezésben való jártasság;

– az önértékelés jelentőségének elfogadása;

– az integráció, az esélyegyenlőség elvének, gyakorlatának megvalósítása.

 Választható ismeretek:

– csoportmunkához szükséges kommunikációs készségek;

– hangulatteremtési és támogató pedagógusi magatartás;

– a munka, mint érték elfogadása.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

Kötelező ismeretek:

– előítélettől mentesen, az egyéni igényeknek megfelelően, adekvát kommunikációval fordulnak a célcsoport felé;

– kapcsolataikra jellemző az aktív elfogadás;

– szociális érzékenységgel látják el feladataikat;

– Megvalósítják a mérések szervezését és lebonyolítását;

– aktívan együttműködnek a társintézményekkel és a fenntartókkal;

– elkötelezettek a pályaorientáció, valamint az élethosszig tartó tanulás filozófiájának és módszertanának átadásában.

Választható ismeretek:

A végzett hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában

– felelősségteljes és önálló munkavégzést folytatnak a pedagógiai pályán;

– képesek az egyéni és csoportos pályaválasztási döntéselőkészítésben, tanácsadásban aktívan támogatni a tanulót;

– ismerik a döntéselőkészítés folyamatát és képesek operatív folyamatirányítási feladatok ellátására, összehangolására;

– felkészültek a szakképzési rendszerre, valamint a munka világára vonatkozó ismeretek átadására;

– képessé válnak a folyamatos önképzésre, az adekvát szóbeli és írásos kommunikációra, a speciális nevelési igényű tanulók támogatására, valamint önmaguk szakmai identitásának fejlesztésére.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Közigazgatási vezetési ismeretek; Az intézmény és környezete; A nevelés és oktatás hatékonysága; Az integráció és szegregáció kérdései; A pedagógus a nevelési oktatási intézmény szervezetében; A sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket, módszereket igénylő személyek oktatása. 

Választható ismeretkörök: 55 kredit: 

A pedagógiai és pszichológiai általános és elméleti ismeretek képességek bővítését, illetve megszerzését szolgáló ismeretkörök: Alkalmazott pszichológia; Pályaorientáció elmélete; Pályaorientáció módszertana; A munkavilágának megismerése, munkaerő-piaci ismeretek

A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit