Oktatástervezés és digitálistananyag-fejlesztés területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Szak neve

oktatástervezés és digitálistananyag-fejlesztés területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Végzettségek

  • szakvizsgázott pedagógus (oktatástervezés és digitálistananyag-fejlesztés területen)

Képzési terület

pedagógusképzés

A felvétel feltételei

a) legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, szociálpedagógus, konduktor, szakoktató vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő szakképzettség; és

b) pedagógus munkakörben szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat.

Képzési idő

4

Kreditek száma

120

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A képzés célja: 

A képzés célja olyan digitálistananyag- és tartalomfejlesztő szakemberek képzése, akik az ötlettől a tananyag tervezésén, kivitelezésén, megvalósításán és értékelésén át az egész fejlesztési folyamatot képesek menedzselni. A képzés során a résztvevők megtapasztalhatják, hogy a tananyagfejlesztés neveléstudományi, pszichológiai és oktatástervezési alapokra építve hatékonyabb lehet, mintha a technológiai lehetőségekből indulnának ki. A külső partnerekkel támogatott, valós piaci környezet biztosítja a hallgatók számára a tananyagok e-learning keretében történő fejlesztéséhez szükséges, gyakorlatban megnyilvánuló (alkalmazható) hatékony, komplex tudásrendszer elsajátítását. A képzéstartalom független, bármilyen képzési ötletre, nevelési-oktatási területre, illetve életkorra alkalmazható – a megfelelő szakemberek bevonásával. Alkalmas továbbá kontakt, kevert vagy teljes távoktatási képzésben felhasználható digitális képzés kifejlesztésére való felkészítésre.

Szakmai kompetenciák:

Az oktatásszervezés és digitálistananyag-fejlesztés területen szakvizsgázott pedagógus

tudása:

– oktatási rendszerek, irányítás, eredményesség, hatékonyság, jogi szabályozás;

– szervezetelmélet, szervezetfejlesztés, innováció, intézményértékelés;

– gazdálkodás és igazgatás, minőségfejlesztés;

– helyi tanterv, hatékony iskola;

– az e-learning fogalma, ezen oktatási megoldások jellemzői;

– az e-learninges oktatás lebonyolításának folyamatai, kihívásai, az online oktatásmenedzsment technológiai és tanulási környezete, az e-learning képzések (tartalmi, oktatási és technológiai) támogatási lehetőségei (teljesítményértékelés, mérési technikák, teljesítettség-ellenőrzési stratégiák, szabványok, SCORM);

– az e-learningtananyag-fejlesztési projekt személyi, infrastrukturális, anyagi környezete;

– hatékony kommunikáció a projektek szereplőivel (külső szakértők, megrendelő, beszállítók stb.);

– a tevékenységtervezés elemei, lépései és a tananyag szempontjából képviselt hasznossága, a tananyag céljaihoz illeszkedő tevékenységterv elkészítése;

– a tananyagszerkesztő rendszer;

– a tananyag (mint termék) életciklusa (modell előtt és után);

– user experience, a vizuális kommunikáció és a web ergonómia fogalmai és alapelvei;

– az online tanulási környezetek és tartalomkezelő keretrendszerek működése;

– az intézményi jó gyakorlatok elemzésének elméleti alapjai;

– a mentorálás elméleti alapjai és a mentorálás folyamatához szükséges személyi és tárgyi feltételek;

– a lektorálás szakmai, oktatási, nyelvi, tesztelési folyamatai.

képességei:

Képes

– a stratégiai tervezés és operatív megvalósítás összehangolására;

– pedagóguskollégáinak segítséget adni alapvető oktatásjogi kérdésekben;

– a hazai és külföldi (elsősorban EU-tagországok) közigazgatási rendszerek összehasonlítására, elemzésére, értékelésére;

– a pedagógiai menedzsment kérdéskörébe tartozó feladatok megoldására;

– alapvető oktatásstatisztikai feladatok megoldására;

– magabiztosan használni a tananyagfejlesztési modellt;

– a tananyagfejlesztési projekt lépéseit követni, hozzájuk kapcsolódó idő- és feladattervet készíteni;

– a tevékenységtervből egy tananyagszerkesztő szoftverben megvalósítható forgatókönyvet írni;

– szinopszist írni, és a benne szereplő információkat értelmezni;

– a lektorálás szakmai, oktatási, nyelvi, tesztelési folyamatainak megszervezésére és koordinálására;

– hatékonyan kommunikálni, konzultációs, tanácsadó tevékenységet folytatni;

– IKT-stratégiát tervezni, készíteni és azt értékelni;

– az oktatási folyamatok elemzésére és az arra irányuló reflexió kialakítására;

– mások fejlődésére irányuló eljárásokat felismerni.

 attitűdje:

– elkötelezett a távoktatás mellett, ugyanakkor elfogadja azt, hogy az más képzési formákba illeszthető, más képzési formákkal kombinálható;

– elfogadja a tanulási-tanítási folyamat időben és térben való kiterjesztését;

– elkötelezett a digitális eszközök kulturált, konstruktív, produktív használatára és a digitális kultúra formálására, kialakításának elkötelezett és aktív szereplője;

– nyitott a technológiai innovációkra, új technológiai megoldásokra;

– nyitott a pedagógiai innovációra és a részvételen alapuló, produktív és információmegosztó számítógép- és internethasználatra;

– elfogadja, hogy a szakmai tevékenysége során kezdeményezőkészségre lesz szüksége, mind a kommunikációja, mind pedig a munkavégzése során.

autonómiája és felelőssége:

– elkötelezett egy csapat tagjaként az aktív és hatékony munkára;

– nyitott az újszerű, kreatív megoldásokra munkája során;

– alkalmazza az együttműködést támogató, motiváló módszereket;

– nyitott az önálló munkavégzésre;

– elkötelezett a szakmai feladatok sikeres elvégzésére;

– szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra;

– felelős a munkavégzés során meghatározott minőség indikátorainak érvényesítéséért;

– önreflektív módon értékeli a lezárt munkafolyamatokat, felelősséget vállal a minőséget befolyásoló hibákért;

– felelősséggel gondol a technológiahasználat, a környezettudatosság és a környezetvédelem kapcsolatára, munkájában mindezt lehetőség szerint érvényesíti.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Általánosan alapozó ismeretek: Közigazgatási, tanügyigazgatás, európai uniós ismeretek; Vezetéselmélet, Tanügyigazgatási vezetési ismeretek; A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet; Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása a nevelési-oktatási intézményrendszerben;

Szakmai alapozó ismeretek: Az intézmény és környezete; A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága és a digitális oktatási kultúra összefüggései; A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében; Egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálás; A sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása

Választáson alapuló ismeretkörök: 55 kredit

Általánosan alapozó ismeretek: Az iskolakultúra kutatásának új eredményei; Minőségfejlesztés, minőségértékelés

Az oktatástervezés és a digitális tartalomfejlesztés neveléstudományi és oktatáslélektani alapjai: Oktatáselmélet; Tanuláselmélet és tanulásmódszertan; Oktatási tartalom- és tananyagfejlesztés; Oktatástervezés; Szakmódszertan-esettanulmányok

Szakmai alapozó ismeretek: A digitális kultúra lehetőségei az integráció, a szegregáció és a lemorzsolódás csökkentésének megoldásában; A digitális tananyagfejlesztés szerepe a differenciálásban, az adaptív iskolakultúra fejlesztésében; A formális és informális tanulási környezet az információs társadalomban

A digitális tartalomfejlesztés technológiai alapjai: Online technológiák alapismeretei; E-learning szabványok és e-learning rendszertan; Multimédia-fejlesztés, vizuális kultúra és tartalomfejlesztés; Szövegtan, formális és informális logika a tananyagfejlesztésben, tevékenységtervezés

A digitális tananyag és tartalomfejlesztés gyakorlata: Vizuális kommunikáció; Tananyagszerkesztés; Szerkesztő és lejátszó rendszerek, tanulásszervező keretrendszerek

Oktatástervezés és tananyagfejlesztés piaci környezetben: Tananyagfejlesztés projektmenedzsmentje; Értékesítés és terméktámogatás; Kézirat- és tananyagszerkesztés; Forgatókönyvírás és tartalomfejlesztés

A szakdolgozat kreditértéke

10