Szakmai gyakorlat ismertető

A szakmai gyakorlat célja a szakképzettségnek megfelelő munkahelyen, munkakörben az elméleti és gyakorlati ismeretek összekapcsolása, a szakma gyakorlásához szükséges munkavállalói kompetenciák munkafolyamatokban történő fejlesztése, az anyag-eszköz-technológia ismeretek és gyakorlati jártasságok, valamint a munkafolyamatokban a személyi kapcsolatok és együttműködés, feladatmegoldásokban az értékelő és önértékelő magatartás, az innovációs készség fejlesztése.

A szakmai gyakorlat a felsőoktatási intézmény vagy az intézmény és a szakmai gyakorlóhely által közösen meghatározott képzési tevékenység, amelyet a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint a felsőoktatási szakképzési programnak, illetve a szak tantervének megfelelően terveznek, szerveznek és értékelnek.

A felsőoktatási intézménynek és a szakmai gyakorlóhelynek együttműködési megállapodást kell kötni, ha a szak, felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményei hat hét vagy annál hosszabb szakmai gyakorlatot határoznak meg. A Villamosmérnöki karon a kötelező szakmai gyakorlat 6 hét (240 óra). A szakmai gyakorlat legalább 40 kredit megszerzését követően bármikor teljesíthető. Amennyiben a hallgató elmulasztja ezen kötelezettségét, úgy nem bocsátható záróvizsgára, mivel a képzési követelményeknek megfelelően az abszolutórium megszerzésének feltétele a szakmai gyakorlat teljesítése – és annak határidőben való igazolása a felsőoktatási intézmény felé.

A 2/2022-es Dékáni Utasításnak megfelelően a leadási határidők a következők azon hallgatók számára, akik az adott félévben szeretnének záróvizsgázni.

Tavaszi félévben

Befogadó nyilatkozat: adott év március 31.

Igazolás és beszámoló: adott év május 15.

Őszi félévben

Befogadó nyilatkozat: adott év október 31.

Igazolás és beszámoló: adott év december 15.

A határidőn túl beérkezett dokumentumok, csak a következő félévre kerülnek befogadásra.

A szakmai gyakorlóhely kiválasztása és az együttműködési megállapodás megkötésének ügyintézése a hallgató feladata. A megfelelően kitöltött, keltezéssel, aláírással és pecséttel hitelesített együttműködési megállapodás három példánya közül az egyik példány visszaküldésre kerül a szakmai gyakorlóhelyhez, a másik példány a tanszékhez, a harmadik példány a kari adminisztrációnál marad.

A szakmai gyakorlatot a kari koordinátor Lábasné Grega Ildikó fogja össze. A dokumentumok leadhatók a kari koordinátornál vagy a tanszéki ügyintézőknél.

A SZAKMAI GYAKORLAT MENETE

BSc képzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatóknál

A gyakorlat megkezdése előtti feladatok

1. BEFOGADÓ NYILATKOZAT KITÖLTÉSE

  • 1 példányban kell kitölteni minden adatot, a hallgatónak aláírni, a céggel cégszerűen aláíratni
  • Ezen a nyomtatványon a hallgatónak a Tanulmányi Osztállyal igazoltatnia kell a teljesített kreditek számát.

2. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE

  • 3 példányban kell kitölteni (hivatal, intézet (tanszék), cég)
  • A szakmai gyakorlóhelynek kell kitöltenie a saját adataival és a hallgatóra vonatkozó adatokkal, majd cégszerű aláírás után megküldeni

A gyakorlat befejezését követő feladatok

3. IGAZOLÁS LEADÁSA

  • 1 példányban kell kitölteni
  • A hallgató teljesíti a gyakorlatot, majd ezt követően a cég kitölti az igazolást a gyakorlat teljesítéséről, ellátva a hallgató munkájáról szóló írásos értékeléssel.

4. SZAKMAI BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSE

  • 1 példányban kell elkészíteni
  • A szakmai beszámolónak tükröznie kell, hogy a hallgató a szakmai gyakorlat céljának megfelelő munkát végzett a gyakorlati helyen. Ennek megfelelően a beszámolónak tartalmaznia kell a cég rövid bemutatást, valamint a hallgató által végzett munkafolyamatok/tevékenységek részletes leírását, a megismert újdonságokat, alkalmazott módszereket, újonnan szerzett (releváns) ismereteket, tapasztalatokat.
  • A szakmai beszámoló terjedelme 6 hetes (BSc) szakmai gyakorlat esetén legalább 2-3 A4-es oldal terjedelmű, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, formázva, sorkizárással írt beszámoló elkészítése. A beszámoló fejrészében szerepelnie kell a hallgató nevének, Neptun-kódjának, a gyakorlati hely nevének, címének. A hallgató aláírásával látja el a beszámolót az utolsó oldalon.
  • A 4 hetes (MSc) szakmai gyakorlat esetén a szakmai beszámoló terjedelme egy A4-es oldal a fentebb megadott formátumnak és előírásoknak megfelelően.

Ha az összes (4 db) szakmai gyakorlattal kapcsolatos dokumentum (Befogadó nyilatkozat, Együttműködési megállapodás, Igazolás, Beszámoló) beérkezett a kari koordinátor részére (Lábasné Grega Ildikó), akkor a tanszék neptun ügyintézője rögzíti a Neptun rendszerbe a szakmai gyakorlat teljesítését.

Diákszövetkezeten vagy Iskolaszövetkezeten keresztül végzett szakmai gyakorlat esetén is a fenti eljárás követendő, de az aláírások az alábbiak szerint kell, hogy történjenek:

Befogadó nyilatkozatot kitöltheti és aláírhatja a szövetkezet.

Együttműködési megállapodást is a szövetkezettel kötünk, aláírhatják, de a mellékletben (a szerződés 6. oldala) mindenképpen a cég adatait kell feltüntetni, ahol a hallgató a szakmai gyakorlatot végzi.

Igazolást – csak és kizárólag a cég töltheti ki, írja alá és pecsételi le, ezt a szövetkezettől nem tudjuk elfogadni.

A kooperatív képzésben és a duális képzésben résztvevő hallgatóknak elfogadjuk a cégnél töltött időt szakmai gyakorlatnak.

BSc képzésben résztvevő levelező, távoktatás munkarendű hallgatóknál

Azok a –levelező, -esti, -távoktatás munkarendű hallgatók, akiknek a szakmai gyakorlat dokumentációjának leadási határidejét megelőző 5 éven belül fennállt – az adott szak szakmai gyakorlatra vonatkozó követelményeinek megfelelő –

a) munkaviszonnyal,

b) vállalkozói jogviszonnyal,

c) ERASMUS szakmai gyakorlattal

rendelkeznek, lehetőségük van szakmai gyakorlatukat ezzel kiváltani.

MSc képzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatóknál

A mesterképzésen résztvevő nappali tagozatos hallgatók szakmai gyakorlatának menete megegyezik az alapképzésben résztvevő hallgatókéval, csak 4 hét a kötelező szakmai gyakorlat.

MSc képzésben résztvevő levelező tagozatos hallgatóknál

A mesterképzésen résztvevő levelező tagozatos hallgatók szakmai gyakorlatának menete megegyezik az alapképzésben résztvevő levelező tagozatos hallgatókéval.

Beadandó dokumentumok:

Nappali tagozat – BSc. – 6 hét

1. Befogadó nyilatkozat: 1_BSc Befogado nyilatk 6 hetes.docx

2. Együttműködési megállapodás: 2_BSc Együttm.megall. 6 hetes.docx

3. Igazolás: 3_BSc Igazolas 6 hetes.docx

4. Beszámoló

Levelező tagozat – BSc. – 6 hét

1. Nyilatkozat: Nyilatkozat_BSc_LEV_TAV.doc

2. Munkáltatói igazolás (azon munkahelyről, ahol a villamosmérnök szakmával kapcsolatos feladatokat végzi)

3. Beszámoló (mely tartalmazza a munkahelyen elvégzett feladatokat, max. 1 oldalban, a fentebb leírt követelmények szerint)

Nappali tagozat – MSc. – 4 hét

1. Befogadó nyilatkozat: 1_MSc Befogado nyilatk 4 hetes.docx

2. Együttműködési megállapodás: 2_MSc Együttm.megall. 4 hetes.docx

3. Igazolás: 3_MSc Igazolas 4 hetes.docx

4. Beszámoló

Levelező tagozat – MSc. – 4 hét

1. Nyilatkozat: Nyilatkozat_MSc_LEV.doc

2. Munkáltatói igazolás (azon munkahelyről, ahol a villamosmérnök szakmával kapcsolatos feladatokat végzi)

3. Beszámoló (mely tartalmazza a munkahelyen elvégzett feladatokat, max. 1 oldalban, a fentebb leírt követelmények szerint)

Bármilyen kérdés esetén forduljanak a tanszéki tanulmányi ügyintézőjükhöz, vagy a kar szakmai gyakorlat koordinátorához az alábbi elérhetőségeken:

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Dékáni Hivatal

1084 Budapest, Tavaszmező u. 17. A ép. I. em. 108.

Tel.: +36 (1) 666-5102

E-mail: szakmai_gyakorlat@kvk.uni-obuda.hu