Kooperatív képzés

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖSZTÖNDÍJAS KOOPERATÍV KÉPZÉSRŐL

Tájékoztatjuk ipari partnereinket, hogy egyetemünkön továbbra is lehetőség van a kooperatív együttműködésre. A kooperatív képzés már az 5. félévtől lehetséges, amelynek során a hallgató a képzést támogató cégnél szakmai gyakorlatot, valamint az egyetemen speciális elméleti ismereteket szerez, elkészíti szakdolgozatát a cég és az egyetem szakembereinek irányításával.

A kooperatív képzés az Egyetem NAPPALI alap- vagy mesterképzéséhez kapcsolódó, önkéntes, kiegészítő gyakorlati modul, amelyben az Egyetem és valamely gazdasági társaság, vállalat, intézmény (a továbbiakban együtt: kooperáló partner) együttműködnek annak érdekében, hogy az egyetemi hallgatók – a képzési célban megfogalmazottak szerint – szakmai gyakorlatot szerezzenek.

A hallgatók a szerződésben meghatározott munkaidőben gyakorlatot végeznek az ipari intézményekben, ahol a cég által előírt szakmai tevékenységet végeznek. Eközben lehetőség nyílik megismerni a hallgatók képességeit, terhelhetőségeit, kreativitását, megbízhatóságát, együttműködési készségét, felelősségvállalását és rugalmasságát. Mindezt jóval a munkaerő-piaci árak alatt és az állományba kerülés előtt tehető meg. Amennyiben a cég a végzés után a hallgatókat tovább kívánja alkalmazni, megtakaríthatja a betanítási időszakot.

A kooperatív képzés igazodik az európai felsőoktatáshoz mind időtartamában, mind struktúrájában.

A szerződés 5-10 hónapig terjedő időtartamra köthető (a félévhez igazodóan, akár nyári időszakra is), heti 2-3-4 munkanap vállalható, előre egyeztetett napi óraszámmal (6-8 óra).

A képzés fő jellemzői:

 • A képzés megkezdéséhez bizonyos számú megszerzett kredit szükséges (minimum 120 kredit), ennek érdekében a kari Tanulmányi Osztállyal egyeztetni szükséges még a kooperatívos jelentkezés előtt, hogy fennállnak-e a szükséges feltételek.
 • A kooperatív képzést a cégek támogatják. Ez külön megállapodás alapján történik.
 • A képzés ideje alatt a cég szakmai gyakorlatot biztosít a hallgató számára.
 • A képzés során a hallgató a cégnél kooperatívos hallgatóként dolgozik. A munka feltételeit a felek a megállapodásban rögzíthetik.
 • A képzés ideje alatt a hallgató az egyetemmel hallgatói jogviszonyban marad.
 • A képzés folyamán a hallgató az egyetemtől ösztöndíjat kap.
 • Az egyetem a képzés tanterve szerint a 8. félév során egy félévnyi kooperatív oktatási blokkot biztosít a hallgató számára, amely a hét egy napján (hétfőn vagy pénteken) kerül lebonyolításra. A kooperatív blokk választható szakmai tantárgyai vizsgakötelesek.
 • Az egyetem intézeti konzulenst biztosít a szakdolgozathoz.
 • A leckekönyv és oklevélmelléklet tartalmazza, hogy a hallgató hány hónapos szakmai gyakorlati képzésen vett rész.
 • Amennyiben a hallgató a mintatantervében előírt tárgyakat és a kooperatív képzés során előírt tárgyakat együttesen végzi, finanszírozásának megállapítása az állami ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó szabályok alapján történik.
 • Abban az esetben viszont, ha a hallgató már teljesítette a mintatantervében előírt tárgyait és csak a kooperatív képzésre kiírt tárgyakat tanulja, „kooperatívos” finanszírozást kell beállítani. Ilyenkor az adott félévben nem használja el az állami ösztöndíjas félévét, de önköltségi díjat sem kell fizetnie.

Az ösztöndíjas kooperatív képzés tantárgyainak és azok szakmai tartalmának kialakításakor az egyetem figyelembe veszi a cégek igényeit, javaslatait.

A kooperatív együttműködő cégek kiválasztásának folyamata:

 • a cégek pályázati kiírásokat küldenek a Kar kooperatív felelősének és adminisztratív kapcsolattartójának
 • ezeket a pályázatokat meghirdetjük az érintett hallgatóknak (honlap),
 • a hallgatók pályázhatnak a meghirdetett pályázatokra,
 • a cég és a hallgató közös megegyezése után a kitöltött „Adatlapot” a hallgató eljuttatja a kooperatív képzés kari ügyintézőjéhez (Lábasné Grega Ildikó) a Dékáni Hivatalba
 • a pályázat elfogadása esetén az ügyintéző elkészíti az együttműködéshez szükséges megállapodást és a támogatási okmányokat (kötelezettség vállalás vagy adományozó levél),

A képzési támogatás módja:

A kooperatívos képzést támogató cég az egyetem számlájára vagy alapítványába fizetheti a támogatását, a cég döntése, hogy melyik támogatási formát választja
Alapítványi fizetés – Adományozó levél kitöltése esetén:

10 hónapra minimum 1.050.000,- Ft-ot kell fizetni 4 nap/hét gyakorlat esetén, napi 8 órával számolva, melyből 50.000,- Ft-ot von le az alapítvány. A levonás után az összeg 60 %-át fizetjük ki ösztöndíjként a hallgatónak.

Kötelezettség vállalás esetén:

10 hónapra minimum 1.000.000,- Ft-ot kell fizetni 4 nap/ hét gyakorlat esetén, napi 8 órával számolva. A cég által átutalt összeg 60 %-át fizetjük ki ösztöndíjként a hallgatónak.

Nincs meghatározott felső összeghatár, ha a cég úgy dönt, akkor fizethet többet is. Ebben az esetben a hallgató arányosan többet kap az alap havi 60.000,- Ft-nál.

Természetesen az összeg a hónapok, napok száma, illetve a napi munkaidő függvényében arányosan változik.

Mindkét esetben lehetőség van egyösszegű, illetve két részletben való befizetésre.

 • az ügyintéző a céget értesíti a döntésről és megküldi aláírásra a dokumentumokat,
 • a kooperatív képzésre való felvétel a kölcsönös aláírás után lép életbe.
 • A képzés végén a cég egy igazolást ad ki, értékelve a hallgató munkáját.

A fenti eljárási rend természetszerűleg változik (egyszerűsödik), ha a hallgató közreműködésével talál a kar együttműködő partnert vagy egyéb módon kerül a cég a kar látókörébe.

A szerződéskötést követően a Tanulmányi Osztály rögzíti a hallgatónál a „kooperatív képzés hallgatói jogviszonyt”.

A kooperatív képzés megkötéséhez szükséges dokumentumok:

vagy

A képzés végén a cég egy igazolást ad ki, értékelve a hallgató munkáját „Igazolás” (5_kooperativ kepzes igazolasa erdemjeggyel.docx).

A folyamat tehát röviden a következő:

Az adatlap kitöltésével kezdődik az adminisztráció. A hallgató, ill. a cég a rá vonatkozó részt kitölti és a cég cégszerűen aláírja azt. A kitöltött Adatlapot a hallgató eljuttatja a kooperatív képzés ügyintézőjének (Lábasné Grega Ildikó – 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17. A. ép. I. em. 108. szoba, e-mail: grega.ildiko@kvk.uni-obuda.hu, Tel.: 666-51-05), aki intézkedik a további dokumentumok elkészítéséről és megküldi azokat aláírásra a cég felé.

A cég ezután, ha Kötelezettség vállalást írt alá (számlásan fizet) megkapja a számlát a fizetési határidővel. Amennyiben Adományozó levelet írt alá (alapítványba fizet), a megállapodásban szereplő határidőig át kell utalnia az alapítvány számlájára a megjelölt összeget, és arról a befizetést követően kap postai úton igazolást.

A kooperatív képzésre való jelentkezés határideje: általában a félév regisztrációs hetének első napja, de eltérő időpontban is lehet szerződést kötni.

Kari kooperatív felelős:

Sándor Tamás
hivatalvezető
Tel.: 666-51-16
E-mail: sandor.tamas@kvk.uni-obuda.hu

Kari adminisztratív kapcsolattartó:

Lábasné Grega Ildikó
igazgatási előadó
Tel.: 666-51-05
E-mail: grega.ildiko@kvk.uni-obuda.hu

Tisztelt Hallgatók!

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben különösen megnőtt a kooperatív képzés jelentősége. Bármilyen jó referenciát is jelent a Kandós diploma, a cégek a megszorítások miatt nehezebben alkalmaznak új munkatársakat. A kooperatív képzés viszont egy olyan lehetőség, amellyel szívesen élnek, hisz az nem ró rájuk akkora terhet. A hallgató szempontjából viszont óriási lehetőség, hogy egy viszonylag rövid együttműködés során bizonyíthatja képességeit és akár nélkülözhetetlenné válhat a cég számára. Ez a helyzet pedig biztos munkalehetőséget jelent. Ráadásul olyan helyen, amit már ismer, megszokott és számára megfelel.

Abban az esetben, ha nem folytatják az együttműködést, akkor is előnyt nyújt a képzés, mert a cégnél eltöltött gyakorlat eredményeként sokkal nagyobb lehetőségek kínálkoznak a munkaerő piacon. Mindenki szívesebben alkalmaz egy gyakorlattal is rendelkező végzett mérnököt. Megemlíthető még az a tény is, hogy a kooperatív képzés időszakában a hallgatói státusz fennmarad annak számos kedvezményével.

Javasoljuk a fentiek megfontolását és a kooperatív partnerekkel való tárgyalások megkezdését.

Ennek módjai a következők:

 1. A kooperatív képzési álláslehetőségeket, pályázati kiírásokat megtalálják a Kandó Kar honlapján. Ezekre közvetlenül jelentkezhetnek a hallgatók.
 2. Lehetőség van saját kapcsolatok alapján is céget keresni és az együttműködést előkészíteni.

A kooperatív képzés együttműködés szerződés megkötésének menete a következő:

A céggel való megegyezés után az “Adatlapot” (1_kooperativ_adatlap.doc) kell kitölteni és azon a céggel igazoltatni, hogy az vállalja a kooperatív időszakra a gyakorlatot.

A hallgató és a cég adatait tartalmazó – mindkét fél által aláírt – “Adatlap“-pal kell jelentkezni a kooperatív képzés ügyintézőjénél (Lábasné Grega Ildikó – 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17. A. ép. I. em. 108. szoba, e-mail: grega.ildiko@kvk.uni-obuda.hu, Tel.: 666-51-05) A további  szerződéskötésre irányuló teendőket az ügyintéző intézi.

A képzés végén a cég egy igazolást ad ki, értékelve a hallgató munkáját az „Igazolás” kitöltésével (5_kooperativ kepzes igazolasa erdemjeggyel.docx).

A kooperatív képzéssel kapcsolatban további információkkal, tanácsokkal állunk rendelkezésükre a Dékáni Hivatalban és az alábbi honlapon:

http://kvk.uni-obuda.hu/kooperativ-kepzes