Oktatástervezés és digitálistananyag-fejlesztés szakirányú továbbképzés

Szak neve

oktatástervezés és digitálistananyag-fejlesztés szakirányú továbbképzés

Végzettségek

  • oktatástervező és digitálistananyag-fejlesztő

Képzési terület

pedagógusképzés

A felvétel feltételei

Bármely képzési területen legalább alapképzésben megszerzett oklevél.

Képzési idő

2

Kreditek száma

60

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A képzés célja, olyan digitális tananyag- és tartalomfejlesztő szakemberek képzése, akik az ötlettől a tananyagtervezésén, kivitelezésén, megvalósításán és értékelésén át az egész fejlesztési folyamatot képesek menedzselni. 

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A képzést elvégző hallgató ismeri

– az e-learning fogalmát, ezen oktatási megoldások jellemzőit, előnyeit, nehézségeit;

– az e-learninges oktatás lebonyolításának folyamatait, kihívásait, az online oktatásmenedzsment technológiai és tanulási környezetét, az e-learning képzések (tartalmi, oktatási és technológiai) támogatási lehetőségeit (teljesítményértékelés, mérési technikák, teljesítettség-ellenőrzési stratégiák, szabványok, SCORM);

– az e-learning tananyag-fejlesztési projekt személyi, infrastrukturális, anyagi környezetét, és képes hatékonyan kommunikálni a projektek szereplőivel (külső szakértők, megrendelő, beszállítók stb.);

– a tevékenységtervezés elemeit, lépéseit és a tananyag szempontjából képviselt hasznosságát, valamint képes a tananyag céljaihoz illeszkedő tevékenységterv elkészítésére;

– a tananyagszerkesztő rendszert;

– a tananyag (mint termék) életciklusát (modell előtt és után);

– a user experience, a vizuális kommunikáció és a web ergonómia fogalmait és alapelveit;

– és magabiztosan használja a tananyag-fejlesztési modellt;

– az online tanulási környezetek és tartalomkezelő keretrendszerek működését;

– az intézményi jó gyakorlatok elemzésének elméleti alapjait;

– a mentorálás elméleti alapjait és a mentorálás folyamatához szükséges személyi és tárgyi feltételeket;

– a lektorálás szakmai, oktatási, nyelvi, tesztelési folyamatait.

Személyes adottságok, készségek:

Képességek:

A képzést elvégző hallgató képes

– a tananyag-fejlesztési projekt lépéseit követni, hozzájuk kapcsolódó idő- és feladattervet készíteni;

– a tevékenységtervből egy tananyagszerkesztő szoftverben megvalósítható forgatókönyvet írni;

– szinopszist írni, és a benne szereplő információkat értelmezni;

– a lektorálás szakmai, oktatási, nyelvi, tesztelési folyamatainak megszervezésére és koordinálására;

– hatékonyan kommunikálni, konzultációs, tanácsadó tevékenységet folytatni;

– IKT-stratégiát tervezni, készíteni és azt értékelni;

– az oktatási folyamatok elemzésére és az arra irányuló reflexió kialakítására;

– mások fejlődésére irányuló eljárásokat felismerni.

Attitűdök:

A képzést elvégző hallgató

– elkötelezett a távoktatás mellett, ugyanakkor elfogadja azt, hogy az más képzési formákba illeszthető, más képzési formákkal kombinálható;

– elfogadja a tanulási-tanítási folyamat időben és térben való kiterjesztését;

– elkötelezett a digitális eszközök kulturált, konstruktív, produktív használatára és a digitális kultúra formálására, kialakításának elkötelezett és aktív szereplője;

– nyitott a technológiai innovációkra, új technológiai megoldásokra;

– nyitott a pedagógiai innovációra és a részvételen alapuló, produktív és információmegosztó számítógép- és internethasználatra;

– elkötelezett egy csapat tagjaként az aktív és hatékony munkára;

– elkötelezett egy projekt megtervezése és megvalósítása iránt;

– nyitott az újszerű, kreatív megoldásokra munkája során;

– alkalmazza az együttműködést támogató, motiváló módszereket;

– szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra;

– nyitott az önálló munkavégzésre;

– elkötelezett a szakmai feladatok sikeres elvégzésére;

– elfogadja, hogy a szakmai tevékenysége során kezdeményezőkészségre lesz szüksége mind a kommunikációja, mind pedig a munkavégzése során. 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzés során a résztvevők megtapasztalhatják, hogy a tananyagfejlesztés neveléstudományi, pszichológiai és oktatástervezési alapokra építve hatékonyabb lehet, mintha a technológiai lehetőségekből indulnának ki. A külső partnerekkel támogatott, valós piaci környezet biztosítja a hallgatók számára a tananyagok e-learning keretében történő fejlesztéséhez szükséges, gyakorlatban megnyilvánuló (alkalmazható) hatékony, komplex tudásrendszer elsajátítását. A képzéstartalom független, bármilyen képzési ötletre, nevelési-oktatási területre, illetve életkorra alkalmazható – a megfelelő szakemberek bevonásával. Alkalmas továbbá kontakt, kevert vagy teljes távoktatási képzésben felhasználható digitális képzés kifejlesztésére való felkészítésre

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Oktatástervezés és tartalomfejlesztés neveléstudományi és pszichológiai alapja: 16 kredit

Oktatáselmélet; Tanuláselmélet és tanulásmódszertan; Tananyag- és tankönyvkészítés; Oktatástervezés; Szakmódszertani gyakorlat

Digitális tartalomfejlesztés technológiai alapjai: 12 kredit

Webtechnológiai alapismeretek; E-learning szabvány- és rendszertan; Multimédia-fejlesztés

Digitális tananyag és tartalomfejlesztés gyakorlata: 14 kredit

Vizuális kommunikáció; Tananyagszerkesztés

Oktatástervezés és tananyagfejlesztés piaci környezetben: 10 kredit

Tananyagfejlesztés projektmenedzsmentje; Értékesítés és terméktámogatás; Szabadon választható ismeretek

A szakdolgozat kreditértéke

8 kredit