Mérési-értékelési feladatokra és pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Szak neve

mérési-értékelési feladatokra és pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Végzettségek

  • szakvizsgázott pedagógus mérési-értékelési szakterületen

Képzési terület

pedagógusképzés

A felvétel feltételei

   a) Tanítói és/vagy főiskolai szintű tanári oklevél, valamint 3 év közoktatásban szerzett szakmai gyakorlat.
   b) Egyetemi szintű tanári oklevél, valamint 3 év közoktatásban szerzett szakmai gyakorlat.

Képzési idő

4

Kreditek száma

120

Tudás és ismeretek

A „mérési – értékelési feladatokra felkészült, szakvizsgázott pedagógus” hivatásának gyakorlása során alkalmas:
   – a tanulói személyiség fejlesztésére: az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre tekintettel elősegíteni a tanulók értelmi, érzelmi, testi, szociális és erkölcsi fejlődését, az egyének közötti különbségek megértésének elősegítésére;
   – a pedagógiai folyamat tervezésére: pedagógiai munkáját a feltételek árnyalt elemzése alapján átfogóan és részletekbe menően megtervezni, tapasztalatait reflektív módon elemezni és értékelni.
rendelkezik:
   – a pedagógiai kutatás metodikai ismereteivel, és ezeket a szakma szabályainak megfelelően alkalmazza intézményi, csoportos, illetve egyéni pedagógiai diagnózis készítésében;
   – az egyes tanulók személyiségének, tudásának, képességeinek, a tanulói szervezetek működésének, az oktatási programok és módszerek hatékonyságának megismeréséhez szükséges, tudományosan megalapozott módszerek, technikák ismeretével, a közoktatási intézmény mint szervezet működésére vonatkozó teendők ellátásához, valamint az országos kompetencia-mérések iskolai jelentőségének elemzéséhez.

Adottságok, készségek

Képes:

– a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére: az adott szakterületen szerzett tudását tantervi, műveltségterületi összefüggésekbe ágyazni, ennek alapján a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek fejlődését elősegíteni;
– az elsajátított tudás alkalmazásához szükséges készségeket kialakítani, szakterületének az egészség védelmével és fejlesztésével való összefüggéseit felismerni;
– az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére: a kereszttantervi kompetenciák, különösen az olvasás-szövegértés, információfeldolgozás, a tanulási szokások és készségek, az alapvető gondolkodási műveletek, a problémamegoldó gondolkodás folyamatos fejlesztésére, a tanulók előzetes tudásának, iskolán kívül megszerzett ismereteinek és készségeinek, valamint az iskolában elsajátított tudásának integrálására, az önálló tanulás képességeinek megalapozására, fejlesztésére, a tanulók testi-lelki-szellemi egészségének fejlesztésére;
   – a tanulási folyamat szervezésére és irányítására: változatos tanítási-tanulási formák kialakítására, a tudásforrások célszerű kiválasztására, hatékony tanulási környezet kialakítására;
   – a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására: a tanulók fejlődési folyamatainak, tanulmányi teljesítményeinek és személyiségfejlődésének elemző értékelésére, a különböző értékelési formák és eszközök használatára, az értékelés eredményeinek hatékony alkalmazására, az önértékelés fejlesztésére;
   – a tanulók számára fejlődésükről az önértékelést és önbecsülést elősegítő módon a rendszeres és alapos visszacsatolást biztosítani;
   – különböző értékelési eljárások alkalmazására, a tanulók teljesítményeinek, fejlődésének szisztematikus nyomon követésére és elemzésére,
   – a diagnosztikus és fejlesztő értékelés eljárásait rutinszerűen alkalmazni,
   – elősegíteni a tanulók részvételét saját teljesítményük értékelésében, valamint az országos kompetencia-mérések iskolai jelentőségének elemzéséhez.

A szakképzettség alkalmazása, attitűdök

Képes:
   – a szakmai fejlődésben elkötelezettségre, önművelésre: a munkáját segítő szakirodalom folyamatos követésére, önálló ismeretszerzésre, személyes tapasztalatainak tudományos keretekbe integrálására;
   – részt vállalni az iskola szervezetfejlesztési, innovációs és minőségfejlesztési munkájában;
   – új tanítási módszerek és eljárások kidolgozására, tudományos eszközöket alkalmazó kipróbálására és az eredmények szakszerű értékelésére;
   – együttműködni pedagógus kollégáival, az iskola más munkatársaival, a szülőkkel és a tanulók életében szerepet játszó más szakemberekkel, intézményekkel és szervezetekkel;
   – közreműködni az iskolai kereszttantervi feladatok megtervezésében, illetve nevelési feladatainak megoldásában és a tanulók tanórán kívüli tevékenységének szervezésében.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

A) Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

EU-s ismeretek: 8 kredit

Az EU alapintézményei (az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság és a Számvevőszék), funkciójuk, működésük rendje; Az uniós alapjogok (a személyek szabad mozgása, a tőke szabad mozgása, a munkavállalás szabadsága).

Közigazgatási, minőségbiztosítási és szervezetelméleti ismeretek: 8 kredit

Az Alkotmány; az Országgyűlés; a Köztársasági elnök; a Kormány; az állampolgári jogok országgyűlési biztosai; az Alkotmánybíróság; az Állami Számvevőszék; a helyi önkormányzatok; a közigazgatás rendszere; az államháztartás fogalma, jellemzői, funkciói, bevételei; a költségvetés, mint pénzügyi terv; a helyi önkormányzat pénzügyi alapjai; a közoktatási intézmény működése és annak jogi szabályozása, hazai fejlesztési és EU-s prioritások; szervezeti kultúra, az intézmény vezetése, intézményszintű tervezés, információáramlás, kommunikáció; innováció és szervezetfejlesztés, az intézmény képének tudatos alakítása.

Az iskola mint szervezet: 12 kredit

Az iskola hatékonysága: szervezetelemzési, minőségbiztosítási ismeretek; fenntartói jogok és kötelezettségek, partneri elégedettség, kistérségi együttműködés keretei, egyeztetési mechanizmusok és fórumok, a családdal való kapcsolattartás és intézményes formái; az intézmény természeti és épített környezete.

A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: 8 kredit

A hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei; a tanulói és a pedagógusi munka értékelése; a minőségbiztosítás módszerei; tanári, tanulói és szülői szerveződések; az intézményi légkör szociálpszichológiai jellemzői, összefüggése a teljesítménnyel.

Az integráció és szegregáció kérdései: 4 kredit

Hátrányos megkülönböztetés, az esélyegyenlőség elve, fenntartói megoldások az integrációra, szektorközi együttműködés.

A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: 11 kredit

A pedagógus szerepei, munkatevékenységei; pedagógiai folyamattervezés, intézményi feladatok megszervezése, együttműködés; szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban; a pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük; a pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák; az oktatási folyamat tervezése, osztályozás, értékelés.

Differenciáló pedagógia: 4 kredit

Kompetencia alapú oktatás; kooperatív tanulás; pedagógiai diagnosztizálás, fejlesztés; sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása: a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók köre; a pszichés fejlődés zavarai miatt sajátos nevelési igényűvé nyilvánított gyermekek, tanulók vizsgálatával kapcsolatos eljárások; egészségnevelés, egészségfejlesztés, mentálhigiéné, drogmegelőzés; hátrányos helyzetűek, lemaradók, fogyatékosok együttnevelése, az integráció feltételei; nemzeti és etnikai kisebbségek az oktatásügyben; az élethosszig tartó tanulás, felnőttoktatás.

B) Választható ismeretkörök: 55 kredit

A pedagógiai kutatás módszertana: 31 kredit

Statisztikai alapok, tesztelmélet, statisztikai adatfeldolgozó programok; dokumentumelemzés; csoportos kutatási gyakorlat; műhelymunka; egyéni kutatási gyakorlat.

Az ellenőrzés és értékelés problematikája: 20 kredit

Pedagógiai mérések, vizsgarendszerek; diagnosztikus pedagógiai értékelés; a hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei; a tanulói és a pedagógusi munka értékelése; a minőségbiztosítás módszerei; tanári, tanulói és szülői szerveződések; az intézményi légkör szociálpszichológiai jellemzői, összefüggése a teljesítménnyel.

A pedagógus a szervezetben: 4 kredit

Iskolai klíma; tanácsadás; esélyegyenlősítés; reflexiók; a pedagógus szerepei, munkatevékenységei; pedagógiai folyamattervezés, intézményi feladatok megszervezése, intézményi önértékelés, fejlesztési, intézkedési terv készítése, mérési-értékelési rendszer kialakítása, együttműködés; szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban; a pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük; a pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák; az oktatási folyamat tervezése, osztályozás, értékelés.

A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit