Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés

Szak neve

közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés

Végzettségek

  • szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

Képzési terület

pedagógusképzés

A felvétel feltételei

a) alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat
vagy
b) egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat

Képzési idő

4

Kreditek száma

120

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

A képzés felkészítést nyújt:
– az oktatásszervezés, az oktatásirányítás, a tanügyigazgatás, a gazdálkodás, a szakmai fejlesztés, a közoktatás egyéni és pedagógus közösségi jogok ismeretinek elsajátításához,
– az ismeretek gyakorlati alkalmazására a különböző szintű vezető, illetve pedagógus munkakörben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátásához,
– a pedagógus munkakörben dolgozóknak az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési, minőségbiztosítási és teljesítményértékelési rendszere működtetésében, a pedagógiai és foglalkozási programok kidolgozásában való közreműködésre,
– az oktatás tartalmi fejlesztésére annak érdekében a különböző beosztásokban dolgozó közoktatási vezetők képesek legyenek a közoktatás-irányításban bekövetkező változásokat követni, s úgy végrehajtani, hogy az a nevelő-oktató munka folyamatosságát biztosítsa, illetve a változás-menedzseléssel az intézmény jobb színvonalon teljesítse közfeladatát.

A képzés során a hallgató következő képességeinek, kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése valósul meg:
– vezetői, irányítói készségek, képességek kialakítása, fejlesztése,
– kooperatív szervező készég,
– döntés-előkészítés, operatív folyamatirányítás,
– kapcsolatépítés, információ-gyűjtés,
– csapatépítés, koordináció,
– szervezeti kommunikációs rendszer kiépítése, működtetése,
– kommunikáció és tárgyalási képesség és készség,
– szakterületet érintő jogszabályok alkalmazása,
– képzések gazdasági tervezése szervezése,
– szervezeti egységek irányítása,
– mérések szervezése, lebonyolítása, elemzése,
– szakértési, szaktanácsadói tevékenység,
– minőségirányítás, minőségbiztosítási rendszer működtetése.

  A szakképzettség alkalmazási területei:
– az iskolák, oktatási, nevelési intézmények vezetői, vezető-helyettesi, szakmai munkaközösség-vezetői, a szakképzés tovább- és átképző intézmények vezetői munkakörei,
– a szaktanácsadói, szakértői, vizsgaelnöki feladatok,
– a pedagógia intézetek és szakszolgálatok munkatársi feladatai,
– továbbá valamennyi pedagógus munkakörben dolgozó szakmai szervezési, nevelőtestületi munkája során.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

I. Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Közigazgatási vezetési ismeretek: 5 kredit

(a Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai, a közigazgatás felépítése és működése, alapvető államháztartási ismeretek, a közigazgatási eljárás szabályai az oktatásügyben, európai uniós alapismeretek)

A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: 23 kredit

(a közoktatási intézmény működése és annak jogi szabályozása, hazai fejlesztési és EU-s prioritások; szervezeti kultúra, az intézmény vezetése, intézményszintű tervezés, információáramlás, kommunikáció; innováció és szervezetfejlesztés, az intézmény képének tudatos alakítása; az intézményvezetés gyakorlata)

Az intézmény és környezete: 11 kredit

(fenntartói jogok és kötelezettségek, kistérségi együttműködés keretei, egyeztetési mechanizmusok és fórumok, a családdal való kapcsolattartás és intézményes formái; az együttműködések gyakorlata, az intézmény természeti és épített környezete)

A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: 10 kredit

(a hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei; a tanulói és a pedagógusi munka értékelése; a minőségbiztosítás módszerei; tanári, tanulói és szülői szerveződések; az intézményi légkör szociálpszichológiai jellemzői, összefüggése a teljesítménnyel, a mérés, értékelés gyakorlata)

Az integráció és szegregáció kérdései: 1 kredit

(hátrányos megkülönböztetés, az esélyegyenlőség elve, fenntartói megoldások az integrációra, szektorközi együttműködés)

A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében: 2 kredit

(a pedagógus szerepei, munkatevékenységei; pedagógiai folyamattervezés, intézményi feladatok megszervezése, együttműködés; szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban; a pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük; a pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák; az oktatási folyamat tervezése, osztályozás, értékelés)

Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása: 3 kredit

(a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók köre, a pszichés fejlődés zavarai miatt sajátos nevelési igényűvé nyilvánított gyermekek, tanulók vizsgálatával kapcsolatos eljárások; egészségnevelés, egészségfejlesztés, mentálhigiéné, drogmegelőzés; hátrányos helyzetűek, lemaradók, fogyatékosok együttnevelése, az integráció feltételei; nemzeti és etnikai kisebbségek az oktatásügyben; az élethosszig tartó tanulás, felnőttoktatás.)

II. Választható ismeretkörök: 55 kredit

Nevelési-oktatási intézmény-vezetői ismeretek

Iskolaigazgatás: 4 kredit

(a közoktatási intézmények működésének jogi szabályozása, a működés külső és belső szabályozása, tanügyigazgatási alapfogalmak, az óvodai, a tanulói és a kollégiumi jogviszony létesítése, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos intézményi tanügy-igazgatási feladatok, az óvodai és a tanulói tagsági jogviszony megszűnése, a közoktatási rendjét veszélyeztető szabálysértések)

Alkalmazott vezetéselmélet: 9 kredit

(a vezetés lényege, vezetői feladatcsoportok, vezető és maneger, vezetési szintek, vezetői készségek és szerepek, szervezetek megjelenési formái, projekt, projekt-szervezeti formák, változtatás, változás, menedzselés, innováció, döntéselméleti alapok, feladat, hatáskör, felelősség, vezetői időgazdálkodás, vezetői stílusok, a szervezeti struktúrából eredő konfliktusok)

Tréning I-II: 24 kredit

(szervezeti kommunikáció, iskolamarketing, szakértés/szaktanácsadás, kistérségi működés, intézményi integráció; intézményvezetés módszertana, vizsgaszervezés/értékelés módszertana, tanügyigazgatás a gyakorlatban, munkajog a gyakorlatban)

Oktatásirányítási gyakorlat: 13 kredit

(az önkormányzat tanügyigazgatási gyakorlata, az eljárások menete, jóváhagyási folyamatok megismerése, a pedagógiai intézet kötelező és vállalt feladatainak rendszere, az intézmények szakmai segítésének módszerei, a szaktanácsadói hálózat működtetése, a szakértői munka elemzése – szituációs gyakorlatok végzése, a mérési módszerek gyakorlatának megismerése, a mérőeszközök vizsgálata; az Oktatási Hivatal jogállása, szervezeti felépítése, az OH működési rendje, hatósági eljárások, a kompetencia mérések eredményei, közoktatás vizsgarendszerének működési tapasztalatai, az érettségi vizsgák szervezése, az érettségi vizsgaelnökökre vonatkozó szabályok, az érettségi vizsgák tapasztalatai)

Választható tárgy (a felsőoktatási törvény előírásai szerint 1 tárgy választása kötelező): 5 kredit

Oktatásirányítás:
(az oktatásirányítás rendszerének megismerése, ágazati irányítás, a jogalkotók szabályozási felelőssége, a közoktatás feladatai, a közoktatás intézményei)

Szakképzés-igazgatás:
(az oktatásirányítás rendszerének megismerése – a szakképzés helye a közoktatás rendszerében, a jogalkotók szabályozási felelőssége a szakoktatás területén, ágazati szabályozás – OKJ, a szakképzés intézményrendszere, a szakoktatást támogató központi programok)

Minőségirányítás, minőségfejlesztés:
(Nemzeti Minőségfejlesztő politika és Minőségfejlesztési program, minőségfejlesztés jogszabályi kötelezettsége, minőség és személyiség, a teljesítménytől az ideális szintig, a személyes minőség és az intézményi minőség, minőség és szakmai munka)

Értékelési és mérési módszerek:
(a közoktatás központi értékelési rendszere, a központi mérésekkel kapcsolatos intézményi szervezési, szakmai feladatok, a mérési eredmények beépítése a pedagógiai programba, az intézményi értékelési rendszer kialakítása, megjelenítése a pedagógiai programban, a mérési módszerek kiválasztása, az intézmény értékelési rendszerét támogató mérési módszerek kiválasztása)
  
Felnőttképzési akkreditáció:
(a felnőttképzést folytató intézmények működését meghatározó tényezők, jogszabályok, a felnőttképzés központi intézményrendszere, regisztráció, akkreditáció, a felnőttképzők törvényes működésének folyamata)

Szervezési technikák:
(az intézményvezetés munkáját támogató szervezési technikák – folyamattervezés, kulcsesemény-terv, mérföldkőterv, hálóterv – időoptimalizálás)

Tantervi alapismeretek:
(NAT, kerettanterv, minta-tanterv, a pedagógiai program helyi tantervének elkészítését, módosítását támogató módszertani ismeretek, tantervek adaptációja)

Érdekvédelem a közoktatásban:
(a szakszervezetek jogállását, jogkörét meghatározó jogszabályok, reprezentativitás, munkahelyi szakszervezetek jogosítványai, vezetői együttműködés a szakszervezetekkel)

A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit