Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Szak neve

gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Végzettségek

  • szakvizsgázott pedagógus (gyakorlatvezető mentortanári szakterületen)

Képzési terület

pedagógusképzés

A felvétel feltételei

Tanári mesterképzési szakon (korábban főiskolai vagy egyetemi tanári szakon) szerzett végzettség, legalább 3 éves tanítási gyakorlat.

Képzési idő

4

Kreditek száma

120

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A képzésben részt vevő pedagógusok a szakirányú továbbképzés megkezdésének időpontjában valószínűleg nagyon eltérő kompetenciák birtokában vannak a mentori követelmények szempontjából. A megfelelő szakmai önismeret kialakítása, fejlesztése eredményeképpen a résztvevők alkalmasak lesznek a saját fejlődésüket legjobban szolgáló programok, feladatok kiválasztására. A képzés során lehetőség nyílik a felsorolt kompetenciaelemek fejlesztésére, kiegészítésére.

A képzés során elsajátítandó, továbbfejlesztendő kompetenciák:

A mentor szakmai felkészültsége birtokában, hivatásának gyakorlása során alkalmas:

* az iskolai gyakorlat – képző intézmény akkreditációs dokumentumaiban leírt követelményeknek megfelelő – megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és értékelésére;

* a kezdő pedagógusok különböző formában történő (tanórai és tanórán kívüli) tapasztalatszerzésének irányítására;

* a kezdő pedagógus munkájának nyomon követésére, fejlesztő értékelésére, konstruktív visszajelzések adására;

* a kezdő pedagógusi reflektivitás szakszerű, korszerű eszközökkel történő kialakítására, fejlesztésére;

* az adott szakterületen korszerű, jó gyakorlatok bemutatására;

* a kezdő pedagógus szakmai szocializációjának támogatására;

* szakmai kompetenciák felismerésére, fejlesztésére, mérésére, értékelésére;

* önművelés igényének kialakítására, az elkötelezettség erősítésére, a pályakezdés, a beilleszkedés támogatására;

* a tanulói személyiség fejlesztésére;

* kooperációs- és projektpedagógiai eszközök alkalmazására;

* a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére;

* a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére a tudás felhasználásával;

* az egész életen át tartó tanulást, a kezdő pedagógusok szakmai szocializációját megalapozó kompetenciák fejlesztésére.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

* a közoktatási intézményrendszer, a pedagóguspálya, a pedagógusi munkakörök követelményeinek, szabályozásának ismerete;

* a pedagógusképzés folyamatának, a pedagógiai, pszichológiai, a szakterületi és a gyakorlati képzési elemek követelményeinek az ismerete;

* a felsőoktatás pedagógiájának oktatás-lélektani, szociológiai, speciális módszertani ismeretei;

* a szakképzettséghez kapcsolódó szaktudomány és szakmódszertan legújabb eredményeinek, fejlődési irányainak ismerete;

* az intézmény működésének, környezeti kapcsolatainak (más közoktatási, szociális és egészségügyi intézményekkel, fenntartókkal, szülőkkel, kulturális, természeti és gazdasági környezettel, sportszervezetekkel stb.) ismerete.

A végzett hallgató

* birtokában van a pályakezdők beilleszkedésének támogatásához szükséges mentálhigiénés ismereteknek;

* jól ismeri az intézmény dokumentumait, pedagógiai programját, annak speciális területeit (pl. inkluzív nevelés, egészségnevelés, gyermekvédelem stb.);

* rendelkezik a mentorálás/tanácsadás korszerű elméleti és gyakorlati ismereteivel.

Szakmai képességek:

Képes

* az iskolai gyakorlat megtervezésére, megszervezésére, vezetésére és értékelésére;

* a kezdő pedagógussal hatékony szakmai együttműködésre, professzionális kommunikációra és konstruktív konfliktuskezelésre;

* a kezdő pedagógus munkájának nyomon követésére, fejlesztő értékelésére, konstruktív visszajelzések adására;

* a szakmai kompetenciák felismerésére, fejlesztésére, mérésére, értékelésére;

* a kezdő pedagógus reflektivitásának (önreflexiójának) szakszerű, korszerű eszközökkel történő kialakítására, fejlesztésére;

* az önművelés igényének kialakítására, az elkötelezettség erősítésére, a pályakezdés, a beilleszkedés támogatására;

* az adott szakterületen korszerű, jó gyakorlatok bemutatására;

* a kezdő pedagógus szakmai szocializációjának támogatására;

* az egész életen át tartó tanulást, a kezdő pedagógusok szakmai szocializációját megalapozó kompetenciák fejlesztésére;

* a kezdő pedagógussal történő segítő kapcsolat kialakítására, a folyamatos személyes támogatásra.

Szakmai attitűdök

* nyitott a kezdő pedagógus kezdeményezései iránt, fontosnak tartja, hogy a kezdő tanár megtalálja a személyiségéhez illeszkedő saját szakmai fejlődési útját;

* érti és elfogadja a segítő-támogató kapcsolat kialakításának jelentőségét;

* felelősséget érez a kezdő pedagógusok iskolai tapasztalatainak értelmezésében, fontosnak tartja a szakma nehézségei mellett a szakma szépségeinek tudatosítását is;

* fontosnak tartja a kezdő pedagógusok fejlődésére adott folyamatos pozitív visszajelzéseket;

* elkötelezett az eredményes iskolai gyakorlat kiemelt jelentősége mellett;

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A mentori munkára való tudatos felkészülés eredményeképpen a mentor – a pedagógusképző intézmény megbízásával és elvi útmutatásai szerint – a kezdő pedagógusok közoktatási intézményben történő egyéni gyakorlatának szakvezetői feladatait, illetve a már diplomát szerzett gyakornokok körében az iskolavezetés megbízásából a pályakezdő pedagógusok szakmai szocializációját támogató feladatokat láthatja el. 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

A) Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Vezetési- és szervezetfejlesztési ismeretek: 6 kredit

(szervezeti és vezetési alapismeretek; a vezetés funkciói; a döntés pszichológiája; vezetés és problémamegoldás; szervezeti kommunikáció; vezetői szerepek, stílusok; konfliktus, változás és szervezetfejlesztés)

Közigazgatási ismeretek: 7 kredit

(közigazgatás rendszere; központi állami szervek; EU és Magyarország; államháztartási ismeretek)

Közoktatási ismeretek: 22 kredit

(oktatási rendszerek; program- és tantervfejlesztés; a közoktatási intézmény tevékenységének tervezése, ellenőrzése; a közoktatás igazgatása)

Pedagógiai, pszichológiai ismeretek: 13 kredit

(SNI gyermekek köre; iskolai mentálhigiéné; a pszichés fejlődés zavarai)

Speciális módszertani ismeretek: 7 kredit

(integráció és szegregáció; esélyegyenlőség)

B) Szakirányhoz kapcsolódó ismeretkörök: 55 kredit

A pedagóguspálya, a pedagógusképzés követelményeinek ismerete, a mentor szerepe: 4 kredit

(pedagógusképzés strukturális, tartalmi és módszertani megújulása, a mentor szerepe, a tanári szakmai kompetenciák fejlesztése)

A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés- és oktatás-lélektani ismeretei: 4 kredit

A pedagógusi szakképzettség szerinti specializációban az adott szakterület legújabb szaktudományi és szakmódszertani ismeretei: 8 kredit

(legújabb diszciplináris és szakmódszertani kutatási eredmények, fejlődési irányok)

A kiterjesztett pedagógusi szerep iskolai és iskolán kívüli feladatai: 8 kredit

(az iskolai szervezet, működés, kapcsolatrendszer)

A mentorálás elmélete és speciális módszerei: 17 kredit

(pedagógiai jelenségek feltárásának, elemzésének és értékelésének módszerei, az osztálytermi kutatás technikái, önreflexió képességének fejlesztése, a mentor sajátos feladatai, konfliktuskezelés, kommunikációs képességek fejlesztése, értékelés módszerei)

Kötelezően választható: 10 kredit

(speciális nevelési területek: inkluzív nevelés, egészségnevelés, gyermekvédelem, stb.; multikulturális nevelés; IKT támogatott pedagógiai módszerek; pedagógiai munkát segítő szakemberek, intézmények, osztályfőnöki munka; nemzetközi tendenciák az oktatási rendszerek fejlődésében; tehetséggondozás, kreativitás-fejlesztés; modern információs kommunikációs technológiák; metafora-elemzés, a pedagógusok pedagógiai tudása; ifjúságszociológia, ifjúsági szubkultúrák)

Gyakorlat: 4 kredit

(gyakorlóiskolai és/vagy külső iskolai mentorálás gyakorlatvezető támogatásával)

A szakdolgozat kreditértéke

10 kredit