Vállalati instruktor szakirányú továbbképzés

Szak neve

vállalati instruktor szakirányú továbbképzés

Végzettségek

  • vállalati instruktor

Képzési terület

műszaki

A felvétel feltételei – szöveges

Műszaki képzési területen legalább alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszerben legalább főiskolai szintű képzésben) szerzett mérnöki oklevél.

Képzési idő

2 félév

Kreditek száma

60

A képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik szakmai ismereteik és gyakorlati készségeik alapján képesek közpolitikai problémák elemzésére. A szakirányú továbbképzésen végzettek felkészültek a közpolitikai folyamatok értelmezésére, nemzetállami és nemzetközi viszonylatban. A végzettek alkalmasak a magán- és közszférában, a tudományos és non-profit szektorokban vezetői, illetve kompetens végrehajtói feladatok ellátására.

Szakmai kompetenciák

 Tudás

 – pszichológiai alapismeretek és személyiségfejlesztés;

– önismeret;

– kommunikáció;

– mediáció és konfliktuskezelés;

– a pedagógia alapjai;

– tudás- és tapasztalatátadó szerep;

– képességfejlesztő szerep;

– interkulturális menedzsment;

– szakképzés-pedagógia;

– munkahelyi oktatásszervezés;

– gyakorlati foglalkozások tervezése és előkészítése;

– a gyakorlati oktatás módszertana;

– a felnőttképzés alapjai;

– vállalati képzés és élethosszig tartó tanulás.

A képzés során megszerzendő ismeretek

A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató ismerje:

– a gyakorlati foglalkozások (iskolai, vállalati) tervezésével, szervezésével, megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket, az egyéni és csoportos gyakorlatok szervezésének alapelveit, a differenciálás, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás alapfogalmait;

– a szakképzés tervezéséhez, szervezéséhez és vezetéséhez szükséges speciális elméleti és módszertani alapokat;

– a szakterülete ismeretelméleti alapjait, megismerési sajátosságait, logikáját és terminológiáját, valamint kapcsolatát más tudományokkal, tantárgyakkal, műveltségterületekkel, továbbá a különböző tudásterületek közötti összefüggéseket, és képes a különböző tudományterületi, szaktárgyi tartalmak integrációjára;

– a duális képzés legfontosabb alapfogalmait, jellemzőit, tipikus megvalósítási formáit;

– a személyiség sajátosságait és a fejlődésére vonatkozó nézeteket, 

a személyiségfejlődés zavarait, a magatartásproblémák okait,

– a tanulók életkori sajátosságait, megismerésének módszereit;

– a különböző motivációelméleteket, a tanulási motiváció felismerésének és fejlesztésének módszereit;

– a differenciális pedagógiát, az adaptív tanulásszervezést, a nevelési-oktatási stratégiákat, a módszerek kiválasztásának és alkalmazásának kérdéseit;

– a tehetség, a sajátos nevelési igény és a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet, valamint a különleges bánásmód igényének fogalmát, ismérveit.

Képesség

A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató legyen képes:

– a tanulók szakmai készségének és jártasságának fejlesztésére;

– a szakmai specializációnak megfelelő munkafogások, munkacselekvések, munka-tevékenységek elsajátításának és begyakoroltatásának irányítására;

– gyakorlati képzési programok összeállítására, valamint az elméleti követelményekkel való összehangolására;

– a gyakorlati vizsgák megtervezésére, megszervezésére, megvalósítására, ellenőrzésére, értékelésére a minőségbiztosítási elvek figyelembe vétele révén;

– a tanulók gyakorlati tevékenysége révén a képességeik fejlesztésére, különös tekintettel a logikus gondolkodásra, a problémamegoldásra, az ismeretszerzésre és a műszaki kommunikációra;

– szakmódszertani, szaktárgyi, tanuláselméleti és tantervi tudásának hatékony integrálására;

– a gyakorlati oktatási folyamat megtervezésére, megszervezésére, megvalósítására, ellenőrzésére és értékelésére a legkülönfélébb oktatási formák (tanműhely, laboratórium) esetében;

– az oktatási stratégiáknak (módszerek, munka- és szervezeti formák, taneszközök) 

a gyakorlati oktatás nézőpontjából való megválasztására, alkalmazására, 

a megvalósítás eredményének ellenőrzésére, értékelésére, majd a folyamat korrekciójára;

– a szakmai gyakorlat (iskolai, vállalati) speciális összefüggéseivel, fogalmaival kapcsolatos egyéni megértési nehézségek kezelésére;

– közreműködni a vállalati gyakorlati képzési helyek kialakításában;

– a szakképzés nézőpontjából az adott műszaki szakterület legfontosabb elméleteit, eljárásrendjét és az azokkal összefüggő terminológiát feladatok végrehajtásakor alkalmazni;

– rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására;

– a tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy a sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a különleges bánásmódot igénylő tanulókat felismerni, hatékonyan nevelni, oktatni, számukra differenciált bánásmódot nyújtani.

Attitűd:

A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató

– képes a problémák elemzésére és megoldására; 

– képes a szervezet munkahelyi képzési programjait a stratégiai foglalkoztatási célokkal, operatív feladatokkal összekapcsolni. Képes ennek alapján minőségcélokat és -kritériumokat megfogalmazni;

– tudja kezelni a konfliktushelyzeteket, képes a személyközi kommunikáció magasabb szintjeire; 

– képes a felnőttekkel kapcsolatos tanulási módszertanok alkalmazására; 

– képes a munkahelyi tanulás rendszereinek fejlesztésére, a munkahelyi tanulásban résztvevők értékelésére. Ismeri a szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos oktatásszervezési feladatokat.

Autonómia és felelősség:

A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató alkalmas:

– személyiségfejlesztésre;

– konfliktuskezelés;

– vállalati oktatás szervezésére;

– gyakorlati foglalkozások szervezésére, előkészítésére

– a gyakorlati oktatásmódszertan alkalmazására;

– felnőttek szakképzésére.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték

Pszichológiai és pedagógiai alapismeretek: 28 kredit

Pszichológiai alapismeretek és személyiségfejlesztés; önismeret; kommunikáció; mediáció és konfliktuskezelés; a pedagógia alapjai; tudás- és tapasztalatátadó szerep; képességfejlesztő szerep.

Vállalati szakoktató ismeretek: 28 kredit

Interkulturális menedzsment; szakképzés-pedagógia; munkahelyi oktatásszervezés; gyakorlati foglalkozások tervezése és előkészítése; gyakorlati oktatás módszertana; 

a felnőttképzés alapjai; vállalati képzés és élethosszig tartó tanulás.

A szakdolgozat kreditértéke

4