Mi is az a TDK? – A TDK munka előnyei

Mi a csuda az a TDK ???

A TDK a több mint 50 éves hagyománnyal rendelkező Tudományos Diákköri Konferencia rövidítése. Előzménye, hogy a felsőoktatási intézményekben korábban egy-egy vezető oktató köré gyűlve több hallgató végzett tudományos kutató munkát, melyet rendszeres időközönként egymásnak bemutattak (mini-konferencia). Mára a legtöbb esetben valóságos “körökről” ugyan nem beszélhetünk, de a lényeg – az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, oktató által vezetett hallgatói munka – megmaradt. A kutatás témáját legtöbbször az oktató határozza meg és közvetett módon (pl. intézeti hirdetmény) vagy közvetlenül (a hallgatóság tanórán történő megszólításával) verbuvál a téma iránt érdeklődő diákokat, akik rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkoznak a felvetett feladat megoldásával. Annak sincs akadálya, hogy saját ötlet alapján egy hallgató maga kezdeményezze a TDK munkát úgy, hogy felkeresi a témában illetéles oktatót, és megkéri őt a feladat kiírására.


A TDK munka témája, mélysége

A meghirdetett témák körére, a vizsgálatok milyenségére nincs semmiféle kötött előírás azon felül, hogy mutasson túl a graduális képzésben oktatott tananyagon. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a konzulenssel való összhang határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki.


A TDK munka bemutatása a konferencián

A TDK munka eredményeinek bemutatására a Óbudai Egyetem minden évben – rendszerint november első felében – TDK Konferenciát rendez. A konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló rövid dolgozat elkészítése, beadása és egy szóbeli előadás megtartása. A dolgozat beadását rendszerint fél-egy éves kutató munka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből dolgozat születhet. A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente (legközelebb 2007. tavaszán Győrben) megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK-ra) is lehet nevezni.

A TDK-n résztvevő minden hallgató emléklapot kap, melyet az egyetem rektora ír alá, továbbá a TDK-n való részvétel tényét és az elért helyezést a Tudományos Diákkori Tanács a leckekönyvbe is bejegyzi.


A TDK munka minősítése

Az írásos dolgozatot egy (esetleg két) független bíráló egy előre megadott egységes szempontrendszer alapján minősíti. A szóbeli előadásokat a kari szervezésű szekciókban zsüri előtt kell megtartani. A zsüri az előadást pontozza. A dolgozatra és az előadásra adott pontok összege alapján állapítja meg a zsüri a sorrendet és tesz javaslatot a kiadandó díjakra.

Az elbírálás fontosabb szempontjai:

A dolgozatnál: Az egyéni munka és az önálló eredmények aránya a dolgozatban; A téma időszerűsége, megközelítésének módja és sokszinűsége; A kapott eredmények értékelése, a konklúzió helyessége; A nem vizsgált szempontok figyelembevétele, a további kutatás lehetősége; A felhasznált irodalom alkalmazása, a hivatkozások megléte; A formai követelmények teljesítése.

Az előadás során: Az elhangzottak illeszkedése a dolgozatban leírtakhoz (tartalmi helyesség); Érthetőség (ábrák, fóliák, beszédstílus); Egyértelműség; A kérdések megválaszolása során tanúsított magabiztosság.


Semmi nem akadály!

  • A TDK-nak nincs előfeltétele, gyengébb tanulmányi eredmény, egy idegen nyelv alacsonyabb szintű ismerete nem jelent hátrányt.
  • Egy TDK-dolgozatot többen is készíthetnek. Több szerző, jó munkamegosztás esetén kisebb energiával is készíthet színvonalas dolgozatot, az előadás is könnyebb lehet, ha nem egyedül kell kiállni a “nagyközönség” elé.
  • Egy szerző több dolgozatot is beadhat a konferenciára, amennyiben van energiája ezek megfelelő elkészítésére.
  • Természetesen évről-évre lehetőség van a TDK-n való részvételre, akár egy új dolgozattal, akár úgy, hogy az előző évi témát folytatjuk.

A TDK munka előnyei


TDK-dolgozat készítésének számos előnye van. Az egyetemi – vagy különösen az országos – konferencián elért helyezés elsősorban erkölcsi sikert jelent, ami törvényszerűen kiváltja a szakmai önbizalom növekedésést is, de nem elhanyagolható a díjakkal együtt járó anyagi elismerés (pénzjutalom) sem, továbbá plusz pontokat jelent pl. a Egyetemi, Kari, ERASMUS stb. ösztöndíjakra történő jelentkezésnél és az elhelyezkedésnél is.

A TDK-n résztvevők tapasztalatot szereznek arról, hogy miből áll egy szakmai jellegű tanulmány elkészítése, hogyen lehet azt röviden, de megfelelő alapossággal bemutatni, illetve milyen kérdések merülhetnek fel az előadás kapcsán a hallgatóságban.

Egy jó TDK szereplés kedvezően hat a hallgató és a feladatot kiadó Intézet kapcsolatára, a kialakuló bizalmas légkör jó alapot jelent egy későbbi magas színvonalú szakdolgozat elkészítéséhez, ugyanis a TDK-munka sok esetben a szakdolgozat formájában folytatódik. Így a TDK dolgozat tekinthető egy előzetes szakdolgozatnak is, amelynek tapasztalatait, a konzulens illetve a bíráló véleményét hasznosítani lehet a tényleges szakdolgozatban.

Ugyancsak nem elhanyagolható az a tapasztalat, amit az előadásra való felkészülés és maga az előadás jelent. Mivel egyre kevesebb esetben kell szóbeli vizsgát tenni, a szakmai tárgyú előadókészség gyakorlására kevés mód nyílik. A munkába állást rendszerint szóbeli interjú is megelőzi, ahol sok múlik a jelölt fellépésén, vitakészségén, továbbá a szakmai önéletrajzban is “jól mutat” a TDK-n elért helyezés, mint iskolai díj, szakmai többletmunka. Azt sem kell külön mondani, hogy a mérnöki pályát választóknak rendszeresen kell különféle szakmai konferenciákon előadniuk. Egy TDK munka ehhez is jó rákészülési illetve gyakorlási lehetőséget nyújt.

A TDK munkának ismert mellékhatása nincs.


Bekapcsolódás a TDK munkába


Ha a fentiek felkeltették érdeklődését a TDK iránt, kérjük forduljon bizalommal a szakterületileg illetékes intézet TDK-felelős oktatójához.. A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban bővebb felvilágosítást ad:

Automatizálási és Energiarendszerek Intézet

Elektronika és Kommunikációs Rendszerek Intézet

Elektrofizika Intézet