Küldetés

Dékáni köszöntő

Dr. habil Molnár György
dékán

Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának alapvető küldetésnyilatkozata a műszaki felsőoktatás egyik legnagyobb bázisán olyan gyakorlatorientált villamosmérnökök, mechatronikai mérnökök és szakmai tanárok képzése, akik a széles műszaki alapozó és a specilaizálódó szakképesítés birtokában képesek az ipari, a műszaki, a gazdaság szakirányú területein villamos és mechatronika jellegű berendezések tervezésére, gyártására, szervizelésére, üzemeltetésére, karbantartására, a kapcsolódó folyamatok menedzselésére. A tőlünk kikerülő szakmai tanárok és pedagógusok alkalmasak lesznek a köznevelési és szakképzési rendszerek támogatására, vezetésére, irányítására.

A Kar oktatása kiterjed a villamos energia előállításától az automatizáláson, a műszertechnikán, a mikroelektronikán, a beágyazott rendszereken és az energetikán keresztül az infokommunikációs technológiákig, azaz szakirányaival lefedi a teljes villamos szakterületet. A mérnöki területek mellett a pedagógusképzés számos területét is lefedjük A Kar a munkaerőpiac rövid és hosszú távú igényeihez rugalmasan alkalmazkodva folyamatosan bevonja a képzésbe a technika fejlődésével létrejövő újabb villamos jellegű szakterületeket, a hallgatók változó tanulási igényeit jobban figyelembe vevő képzési formákat (távoktatás) alakít ki és alkalmazza a korszerű IKT- alapú oktatási módszereket és technológiákat.

A Kar törekszik arra, hogy olyan tanulási környezetet teremtsen, amely pozitív motivációt biztosít a hallgatók számára az eredményes önmegvalósítás, a mérnöki és pedagógusi gondolkodás és etika, valamint a magas szakmai színvonal elérése érdekében.

A Kar kiemelkedően fontosnak tartja az oktatás mellett a kutatás-fejlesztés-innováció pályázati tevékenységet, mint az oktatók folyamatos szakmai fejlődését elősegítő, valamint az oktatás színvonalát növelő tevékenységet. Nagymértékben támogatni kívánja a tudományos fokozatok megszerzésére irányuló formális és egyéni képzési útvonalakat. A Kar továbbra is fontosnak tartja a szakoktatók és mérnöktanárok képzését, amivel elsősorban a villamos ágazati szakterületen folyó középfokú oktatást kívánja erősíteni jól felkészült, elhivatott szakmai tanárokkal.

A Kar széles körű hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítésére törekszik, mely lehetőséget biztosít hallgatóinknak külföldi felsőoktatási intézményekben kurzusokat, gyakorlatokat végezni vagy mesterképzésben részt venni.

A Karon folyó oktató-nevelő és tudományos tevékenységek az oktatási szervezeti egységekben, az intézetekben illetve azon túl az intézeti tanszékeken valósul meg. Az intézetek és szakfelelősök felelősek elsősorban a specializációk oktatásáért, de a Karon belüli és a karok közötti átoktatásban is tevékenyen részt vesznek.

Karunk kiemelt figyelmet fordít és ezzel nagy hangsúlyt kap az egyetem-ipar együttműködése, duális képzés hangsúlyozása, az ipar bevonása a képzésbe, tantárgyak oktatásába, laborok kialakításába. Ennek érdekében számos kihelyezett ipari tanszéket létesítettünk.

Friss végzettjeink szinte azonnal találnak maguknak prosperáló munkahelyet és olyan életpályát futhatnak be, amely biztosítja a szakmai karrier lehetőséget.

Karunk a minőségi oktatásra törekszik, hogy a legkorszerűbb ismeret, tudás megszerzésének útján segítse végig a hallgatókat, amely az eredményességben is érzékelhető. Ehhez innovatív atipikus módszereket és fejlett technológiákat alkalmazunk a tanítás-tanulás folyamatában. Ennek értelmében középpontba helyezzük a projektalapú oktatási megoldásokat, a gyakorlatorientált képzési portfóliókat. Így a képzés eredményessége mellett olyan a hallgatókat és tanárokat összekötő kapcsolat alakuljon ki, amely a tanítványaink teljes életpályáját meghatározó közösséget kovácsoljon.