Villamosmérnök BSc szak ismertetése

Villamosmérnök alapképzés (BSc) a Kandó Karon

A Kar a villamosmérnöki alapképzésben a villamos ipar majdnem minden területére képez mérnököket. Az infokommunikációval a mai kor embere szinte minden percben kapcsolatban van, gondoljunk a mobiltelefonra, a rádióra és televízióra, a szem elől eltakart, de rendkívül fontos adatátviteli hálózatokra.

Az automatikusan működő, programozható háztartatási eszközök, az üzletek automatikusan nyíló-záródó üvegajtói, a lakások épületek riasztó-tűzjelző készülékei és az ipar területére térve az automatizált gyártósorok villamos-számítógépes vezérlése az automatika, automatizálás mérnöki ismereteivel valósíthatók meg.

Környezetünk fontos része a villamos berendezéseket működtető villamos energiaellátás biztonságos szolgáltatása, az energia előállítása és a felhasználókhoz vezetékeken történő szállítása, magas szinten automatizált felügyelettel. Ennek a szakterületnek a neve villamos energetika.

Az előzőekben felsorolt szakterületek alapjait, eszközeinek korszerűségét az elektronikai alkatrészek határozzák meg. Az analóg és digitális áramkörök, a mikroprocesszorok működésével, alkalmazásával több tárgy keretében ismerkednek meg a hallgatók. A villamos szakma bármely területére tekintünk, a megoldandó feladatok alapja a méréstechnika, a mérési módszerek és helyes mérési eszközök megválasztásának ismerete. Informatikai ismereteket, elsősorban alkalmazott informatikai ismereteket ma már egyetlen mérnöki tevékenység sem nélkülözhet. Ez különösen érvényes a villamosmérnöki szakmára, amelynek eszközeit, termékeit már jelenleg is döntő mértékben mikroprocesszorok vezérlik (pl. mobiltelefon, lakásriasztó, robot-hajtás). Hallgatóink informatikai ismereteiket az alapozó informatika tárgyban és a felsőbb évfolyamokban a szaktárgyakba beépítve sajátíthatják el.

A szakon az alapozó természettudományi és szakmai törzstárgyi ismeretek elsajátítása után a hallgatók az alábbi specializációk közül választva folytathatják tanulmányaikat:

  • Automatizálási,
  • Infokommunikációs technológiák,
  • Információ-technológiai rendszerek,
  • Mikroelektronika és technológia,
  • Műszer-automatika,
  • Villamos-energetika

Képzési formák (tagozatok):

  • Nappali,
  • Levelező
  • Távoktatási

A képzés tartalmát a villamosmérnöki képzést folytató valamennyi felsőoktatási intézmény számára kötelezően előírt keretek alapján a "VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK TANTERVE" foglalja magába. A mintatantervi táblázatok specializációnként és tagozatonként az alábbi weboldalakon tekinthetők meg:

https://kvk.uni-obuda.hu/kepzesek/bsc/tantervek


A tanmenet rövid leírása

Az "ideális" hallgató a mintatanterv szerint haladva folytatja tanulmányait. A mintatanterv első három szemeszterében minden hallgató, függetlenül attól, hogy melyik telephelyen tanul, azonos tantárgyakat vehet fel. A mintatanterv specializációnként tekinthető meg a honlapon. Az első három szemeszterben eltérés csak a telephelyet jelölő kódokban van. A harmadik félév lezárása után az előtanulmányi követelményeket teljesítő hallgató specializációt választhat, függetlenül attól, hogy melyik telephelyen végezte az előző féléveket.

A negyedik félévben a hallgatók már többségében a választott specializáció közös tantárgyaiból állítják össze órarendjüket, a specializáció mintatanterve szerint.

Az ötödik félévben a specializáción belül egy kötelezően választható tantárgycsoportot (modult) kell minden hallgatónak választania.

Az "ideális" hallgató (reméljük, ők lesznek egyre többen) a mintatanterv szerint haladva hét félév után sikeresen befejezi tanulmányait, azaz minden tárgy követelményét teljesítve megszerzi a 210 kreditet, és a szakdolgozat elkészítése és beadása után készül a záróvizsgára. A záróvizsgán a Záróvizsga Bizottság előtt a hallgató megvédi a szakdolgozatát és vizsgázik a tantervben előírt záróvizsga-tárgyakból.

A nyelvi követelményeket teljesített és sikeres záróvizsgát tett hallgató a Diplomaátadó ünnepségen veheti át oklevélét.

Utolsó módosítás: