Nyomtatványok

2016. szeptemberétől kérelmet (kérvényt) a Neptunban, az Ügyintézés / Kérvények menüponton keresztül kell és lehet beadni. A benyújtható kérvények kitöltéséhez, használatához útmutatók a Neptun honlap Kérvénykezelés felületén tekinthetők meg.

A Neptunon keresztül benyújtható kérvények száma folyamatosan bővül, de amely kérelem onnan még nem elérhető az erről az oldalról továbbra is használható letölthető formanyomtatvány formájában.
A kitöltött nyomtatványt minden esetben a Tanulmányi Osztályon kell leadni.
A nyomtatványokat csak géppel kitöltve, aláírva fogadhatjuk el!

Ajánlott tudnivalók néhány nyomtatványhoz:

Passzív félév kérelem: A hallgatói jogviszony szüneteltetése. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A passzív félévek száma nem haladhatja meg - félévekben felfelé kerekítve - a képzési idő felét. A kar dékánja különösen indokolt esetben jogosult engedélyezni további két passzív félévet. Szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgató aktív félévre történő bejelentkezését a tanulmányi félév első napját követő egy hónapon belül írásban visszavonja. A kérelem benyújtásáért fizetendő különeljárási díj összegét az ÓE Hallgatói juttatási és térítési szabályzata 3. sz. melléklete tartalmazza. A kérelmet a Neptunon keresztül kell benyújtani, kivéve rendkívüli ok (szülés, baleset, betegség vagy más igazolt, fel nem róható ok) esetén. Utóbbiakhoz használható a lenti nyomtatvány, melyhez viszont mindig csatolni kell a rendkívüli ok igazolását is!

Évhalasztási kérelem: A tanulmányaik megkezdése előtt álló hallgatók kérhetik tanulmányaik kezdési idejének egy tanévvel későbbre halasztását. Ebben az esetben a hallgató első két féléve passzív státuszú lesz. A kérelem benyújtásáért fizetendő különeljárási díj összege megegyezik a Passzív félév kérelem díjának kétszeresével, melyet két részletben, a két érintett félév elején kell kiegyenlítenie.

Elbocsátási kérelem: A hallgatói jogviszony megszüntetése. A hallgató megszünteti a hallgatói jogviszonyát, s nem kívánja tovább folytatni tanulmányait. Azt, akinek megszűnt a hallgatói jogviszonya, törölni kell a hallgatói névsorból, az Egyetem tulajdonát képező kölcsönzött könyvekkel, átvett sporteszközökkel, egyéb bármiféle tartozásaival el kell számolnia. A kérelmet a Neptunon keresztül kell benyújtani!

Késedelmes tantárgyfelvételi/leadási kérelem: A szorgalmi időszak első két hetében, rendkívül indokolt esetben (megfelelő igazolással) a hallgató kérelmezheti az utólagos tantárgyfelvételt ill. tantárgyleadást az ÓE Hallgatói juttatási és térítési szabályzata 3. sz. mellékletében meghatározott díj befizetése mellett.

Tanterven kívüli tantárgyfelvételi kérelem: Amennyiben a hallgató más képzésen, illetve más képzési formában (pl.: nappali helyett levelező képzésen) kívánja felvenni a számára tantervben előírt tárgy kurzusát, azt előzetesen a tárgyat oktató intézetnél, továbbá az oktatási dékánhelyettesnél engedélyeztetnie kell. Amennyiben a választott kurzus költségtérítéses/önköltséges képzésből nyert felvételt, költségtérítési/önköltségi díjat kell fizetni az ÓE Hallgatói juttatási és térítési szabályzata előírásai szerint.
A szabadon választható tárgycsoport krediteinek teljesítéséhez felvett tárgyak esetében nem kell kérelmet beadni!

Telephelyváltási kérelem: A hallgató az "Egyéb kérelem" nyomtatványon telephelyváltási kérelmet nyújthat be, amennyiben telephelyet szeretne változtatni. A kérelem beadási határideje tavaszi félév előtt január 15., őszi félév előtt a már jogviszonnyal rendelkező hallgatóknak augusztus 15., az adott félévben felvett hallgatóknak augusztus 25. A kérelem benyújtása díjköteles, melynek összegét az ÓE Hallgatói juttatási és térítési szabályzata 3. sz. melléklete tartalmazza.

Tagozatváltási (munkarend változtatási) kérelem: A már jogviszonnyal rendelkező hallgató az "Egyéb kérelem" nyomtatványon tagozatváltási kérelmet nyújthat be, amennyiben tagozatot szeretne változtatni. A kérelem beadási határideje tavaszi félév előtt január 15., őszi félév előtt augusztus 15. A kérelem benyújtása díjköteles, melynek összegét az ÓE Hallgatói juttatási és térítési szabályzata 3. sz. melléklete tartalmazza.

Pénzügyi korrekciós kérelem: A Neptun rendszerben végzett hibás tranzakciók visszavonására szolgál. A visszavont tranzakciók összege minden esetben a hallgató alapértelmezett bankszámlaszámán kerül jóváírásra. A kérelem a Neptunon keresztül benyújtható!

Kreditátviteli (akkreditálási) kérelem: Korábban/párhuzamosan végzett tanulmányok eredményeinek beszámítása az aktuális képzésre. Korábbi tanulmányok alapján csak az első beiratkozást megelőzően lehet kreditátviteli (akkreditálási) kérelmet beadni! Korábbi tanulmányok eredményeinek befogadása esetén a beadási határidőt a felvételi/átvételi határozat tartalmazza. Egyéb esetben a regisztrációs hét első napja. Az akkreditálás díját az ÓE Hallgatói juttatási és térítési szabályzata 3. sz. melléklete tartalmazza.

Oklevél/Oklevélmelléklet másolatának/másodlatának kiállítása iránti kérelem: Az eljárási határidő a kérelem benyújtásától számított 30 nap. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény VIII. melléklete alapján a felsőfokú oktatási intézmény által kiállított oklevél, valamint oklevélmelléklet másolatának és másodlatának kiállításáért 2000 Ft illetéket, illetve a kiállításért az ÓE Hallgatói juttatási és térítési szabályzata 3. sz. mellékletében meghatározott szolgáltatási díjat kell fizetni.

Egyéb kérelem: Egyéb kérelmen kell beadni a méltányossági, és a külön formanyomtatványon nem jelölt kérelmeket. A kérelmek benyújtásért fizetendő szolgáltatási vagy különeljárási díjak összegét az ÓE Hallgatói juttatási és térítési szabályzata 3. sz. melléklete tartalmazza.

Nyomtatvány típusa      Beadási határidő    Letölthető formanyomtatvány
Passzív félév kérelem
(rendkívüli okból)
az aktuális tanulmányi félév első napját követő egy hónapon belül
Évhalasztási kérelem
(csak tanulmányaik megkezdése előtt álló hallgatóknak!)
regisztrációs hét utolsó napja
Késedelmes tantárgyfelvételi/leadási kérelem szorgalmi időszak első két hete
Egyéb kérelem  -
Pénzügyi korrekciós kérelem  -
Kreditátvételi kérelem lsd. feljebb a leírásnál
Kreditbeszámítási táblázat lsd. feljebb a leírásnál
Tárgyvéglegesítési nyilatkozat Diákhitel engedményezéséhez szükséges tárgyvéglegesítési nyilatkozat
Szakmai gyakorlat nyilatkozat

BSc Levelező és Távoktatás tagozatos hallgatók részére:

MSc Levelező tagozatos hallgatók részére:

Villamos-mérnökasszisztens kreditelismerési táblázat Útmutató a kreditebeszámítási táblázat kitöltéséhez.
A jelzett szakon végzett hallgatók a villamosmérnök szakon elismertethető tárgyainak táblázata. A végzettség alapján további tárgyakat elismerni a villamosmérnöki szakon nem lehet.
Médiatechnológus asszisztens kreditelismerési táblázat
Iratkozási lap Felvételt nyert hallgatók beiratkozásához szükséges nyomtatvány
Fogyatékkal élő hallgatók kedvezmény igénylése Regisztrációs hét (A vonatkozó szabályzat itt megtekinthető.)
Esélyegyenlőségi nyilatkozat A félév első tanítási hónapjának utolsó napja (A vonatkozó szabályzat itt megtekinthető.)
Oklevél(melléklet) máso(d)lat kérelem -

 

További nyomtatványok a Neptun honlapon megtalálhatóak: https://neptun.uni-obuda.hu/form

Szabályzatok megtekinthetők az Óbudai Egyetem honlapján: https://uni-obuda.hu/szabalyzatok/

Utolsó módosítás: