Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara - az Óbudai Egyetem demonstrátori rendszerről szóló szabályzata1 (az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. kötet, az Óbudai Egyetem Hallgatói Követelményrendszerének 4. melléklete) alapján – pályázatot hirdet demonstrátori feladatkör betöltésére a 2022/23. tanév I. félévére.

I. Megpályázható helyek2

Tanszék neve foglalkoztatás időtartama összesen3
 

Automatika Tanszék

 

50 óra/hét/tanszék
 

Villamosenergetika Tanszék

 

50 óra/hét/tanszék
 

Híradástechnika és Infokommunikáció Tanszék

 

50 óra/hét/tanszék
 

Műszertechnikai és Automatizálási Tanszék

 

50 óra/hét/tanszék
 

Mikroelektronikai és Technológia Tanszék

 

50 óra/hét/tanszék
 

Természettudományi Tanszék

 

50 óra/hét/tanszék
 

Hidrogéntechnológiák és Ipari IoT Tanszék

 

20 óra/hét/tanszék
 

Dékáni Hivatal

 

20 óra/hét/hivatal
 

II. A pályázat feltételei

Demonstrátor az a hallgató lehet, aki:

 1. az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,

 2. alapszakon szerzett oklevéllel vagy két lezárt félévvel és legalább 50 teljesített kredittel rendelkezik,

 3. a legutolsó aktív félévében legalább 3,0 tanulmányi ösztöndíj átlagot ért el,

 4. rendelkezik a kisebb hallgatói közösségek munkájának irányításához szükséges készségekkel,

 5. megfelelő oktatói ajánlással rendelkezik, és

 6. nem áll fegyelmi, büntető vagy szabálysértési eljárás alatt.

III. Benyújtandó dokumentumok

 1. Tanszéki fogadónyilatkozat;

 2. Önéletrajz (nyelvtudás, gyakorlati helyek, szakmai munkásság megjelölése);

 3. Motivációs levél (szakmai kompetenciák, kutatási terület, érdeklődési kör megjelölése);

 4. Kreditigazolás;

 5. Utolsó aktív félévről készített indexmásolat.

(A kreditigazolás és az utolsó aktív félévről készített indexmásolat két külön dokumentum!!!)

IV. A pályázat benyújtása, bírálata

A pályázatokat a pályázati űrlapon, a kötelezően csatolandó dokumentumokkal együtt kell 2023. augusztus 12. (péntek) 12 óráig az oktatási dékánhelyettes részére egy példányban benyújtani (VIII. Tavaszmező utca 17. A ép. I. em. 108.) tanszékenként összegyűjtve!

Minden pályázaton, az „Tanszéki nyilatkozaton” fel kell tüntetni a tervezett foglalkoztatási óraszámot!

 

A határidőn túl érkezett, továbbá a hiányosan benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

A hiánytalanul benyújtott pályázatokat az oktatási dékánhelyettes bírálja el legkésőbb 2022. szeptember 5. (hétfő) 12 óráig. A sikeres pályázók az elbírálást követően írásbeli értesítést kapnak.


 

Kelt: Budapest, 2022. július 7.

 

Csikósné Dr. Pap Andrea
oktatási dékánhelyettes


1 A szabályzat tartalma az alábbi oldalon megismerhető:

https://uni-obuda.hu/wp-content/uploads/2020/06/az-obudai-egyetem-demonstratori-rendszerrol-szolo-szabalyzata-20190701.pdf

 

2 A demonstrátori pályázatot az illetékes Kar oktatási dékánhelyettese az intézetek vezetőinek javaslatára a vizsgaidőszak végéig hirdeti meg.

3 A karok - választásuk szerint - a demonstrátori tevékenység ellátására az alábbi kategóriák szerint írhatnak ki pályázatot:

 1. a demonstrátor heti 15 órában történő foglalkoztatása esetére havi 48.000 Ft ösztöndíj;

 2. a demonstrátor heti 10 órában történő foglalkoztatása esetére havi 32.000 Ft ösztöndíj;

 3. a demonstrátor heti 5 órában történő foglalkoztatása esetére havi 16.000 Ft ösztöndíj.