Kooperatív képzés tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖSZTÖNDÍJAS KOOPERATÍV KÉPZÉSRŐL

Tájékoztatjuk ipari partnereinket, hogy egyetemünkön továbbra is lehetőség van a kooperatív együttműködésre. A kooperatív képzés már az 5. félévtől lehetséges, amelynek során a hallgató a képzést támogató cégnél szakmai gyakorlatot, valamint az egyetemen speciális elméleti ismereteket szerez, elkészíti szakdolgozatát a cég és az egyetem szakembereinek irányításával.

A kooperatív képzés az Egyetem NAPPALI alap- vagy mesterképzéséhez kapcsolódó, önkéntes, kiegészítő gyakorlati modul, amelyben az Egyetem és valamely gazdasági társaság, vállalat, intézmény (a továbbiakban együtt: kooperáló partner) együttműködnek annak érdekében, hogy az egyetemi hallgatók - a képzési célban megfogalmazottak szerint - szakmai gyakorlatot szerezzenek.

A hallgatók a szerződésben meghatározott munkaidőben gyakorlatot végeznek az ipari intézményekben, ahol a cég által előírt szakmai tevékenységet végeznek. Eközben lehetőség nyílik megismerni a hallgatók képességeit, terhelhetőségeit, kreativitását, megbízhatóságát, együttműködési készségét, felelősségvállalását és rugalmasságát. Mindezt jóval a munkaerő-piaci árak alatt és az állományba kerülés előtt tehető meg. Amennyiben a cég a végzés után a hallgatókat tovább kívánja alkalmazni, megtakaríthatja a betanítási időszakot.

A kooperatív képzés igazodik az európai felsőoktatáshoz mind időtartamában, mind struktúrájában.

A szerződés 5-10 hónapig terjedő időtartamra köthető (a félévhez igazodóan, akár nyári időszakra is), heti 2-3-4 munkanap vállalható, előre egyeztetett napi óraszámmal (6-8 óra).


A képzés fő jellemzői:

A képzés megkezdéséhez bizonyos számú megszerzett kredit szükséges (minimum 120 kredit), ennek érdekében a kari Tanulmányi Osztállyal egyeztetni szükséges még a kooperatívos jelentkezés előtt, hogy fennállnak-e a szükséges feltételek.

 • A kooperatív képzést a cégek támogatják. Ez külön megállapodás alapján történik.
 • A képzés ideje alatt a cég szakmai gyakorlatot biztosít a hallgató számára.
 • A képzés során a hallgató a cégnél kooperatívos hallgatóként dolgozik. A munka feltételeit a felek a megállapodásban rögzíthetik.
 • A képzés ideje alatt a hallgató az egyetemmel hallgatói jogviszonyban marad.
 • A képzés folyamán a hallgató az egyetemtől ösztöndíjat kap.
 • Az egyetem a képzés tanterve szerint a 8. félév során egy félévnyi kooperatív oktatási blokkot biztosít a hallgató számára, amely a hét egy napján (hétfőn vagy pénteken) kerül lebonyolításra. A kooperatív blokk választható szakmai tantárgyai vizsgakötelesek.
 • Az egyetem intézeti konzulenst biztosít a szakdolgozathoz.
 • A leckekönyv és oklevélmelléklet tartalmazza, hogy a hallgató hány hónapos szakmai gyakorlati képzésen vett rész.
 • Amennyiben a hallgató a mintatantervében előírt tárgyakat és a kooperatív képzés során előírt tárgyakat együttesen végzi, finanszírozásának megállapítása az állami ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó szabályok alapján történik.
 • Abban az esetben viszont, ha a hallgató már teljesítette a mintatantervében előírt tárgyait és csak a kooperatív képzésre kiírt tárgyakat tanulja, „kooperatívos” finanszírozást kell beállítani. Ilyenkor az adott félévben nem használja el az állami ösztöndíjas félévét, de önköltségi díjat sem kell fizetnie.
 • Az ösztöndíjas kooperatív képzés tantárgyainak és azok szakmai tartalmának kialakításakor az egyetem figyelembe veszi a cégek igényeit, javaslatait.


A kooperatív együttműködő cégek kiválasztásának folyamata:

 • a cégek pályázati kiírásokat küldenek a Kar kooperatív felelősének és adminisztratív kapcsolattartójának
 • ezeket a pályázatokat meghirdetjük az érintett hallgatóknak (honlap),
 • a hallgatók pályázhatnak a meghirdetett pályázatokra,
 • a cég és a hallgató közös megegyezése után a kitöltött „Adatlapot” a hallgató eljuttatja a kooperatív képzés kari ügyintézőjéhez (Lábasné Grega Ildikó) a Dékáni Hivatalba
 • a pályázat elfogadása esetén az ügyintéző elkészíti az együttműködéshez szükséges megállapodást és a támogatási okmányokat (kötelezettség vállalás vagy adományozó levél),

A képzési támogatás módja:

A kooperatívos képzést támogató cég az egyetem számlájára vagy alapítványába fizetheti a támogatását, a cég döntése, hogy melyik támogatási formát választja
Alapítványi fizetés - Adományozó levél kitöltése esetén:

10 hónapra minimum 1.050.000,- Ft-ot kell fizetni 4 nap/hét gyakorlat esetén, napi 8 órával számolva, melyből 50.000,- Ft-ot von le az alapítvány. A levonás után az összeg 60 %-át fizetjük ki ösztöndíjként a hallgatónak.

Kötelezettség vállalás esetén:

10 hónapra minimum 1.000.000,- Ft-ot kell fizetni 4 nap/ hét gyakorlat esetén, napi 8 órával számolva. A cég által átutalt összeg 60 %-át fizetjük ki ösztöndíjként a hallgatónak.

Nincs meghatározott felső összeghatár, ha a cég úgy dönt, akkor fizethet többet is. Ebben az esetben a hallgató arányosan többet kap az alap havi 60.000,- Ft-nál.

Természetesen az összeg a hónapok, napok száma, illetve a napi munkaidő függvényében arányosan változik.

Mindkét esetben lehetőség van egyösszegű, illetve két részletben való befizetésre.

 • az ügyintéző a céget értesíti a döntésről és megküldi aláírásra a dokumentumokat,
 • a kooperatív képzésre való felvétel a kölcsönös aláírás után lép életbe.
 • A képzés végén a cég egy igazolást ad ki, értékelve a hallgató munkáját.

A fenti eljárási rend természetszerűleg változik (egyszerűsödik), ha a hallgató közreműködésével talál a kar együttműködő partnert vagy egyéb módon kerül a cég a kar látókörébe.

A szerződéskötést követően a Tanulmányi Osztály rögzíti a hallgatónál a „kooperatív képzés hallgatói jogviszonyt”.

A kooperatív képzés megkötéséhez szükséges dokumentumok:

A képzés végén a cég egy igazolást ad ki, értékelve a hallgató munkáját „Igazolás" (5_kooperativ kepzes igazolasa erdemjeggyel.docx).


A folyamat tehát röviden a következő:

Az adatlap kitöltésével kezdődik az adminisztráció. A hallgató, ill. a cég a rá vonatkozó részt kitölti és a cég cégszerűen aláírja azt. A kitöltött Adatlapot a hallgató eljuttatja a kooperatív képzés ügyintézőjének (Lábasné Grega Ildikó - 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17. A. ép. I. em. 108. szoba, e-mail: grega.ildiko@kvk.uni-obuda.hu, Tel.: 666-51-05), aki intézkedik a további dokumentumok elkészítéséről és megküldi azokat aláírásra a cég felé.

A cég ezután, ha Kötelezettség vállalást írt alá (számlásan fizet) megkapja a számlát a fizetési határidővel. Amennyiben Adományozó levelet írt alá (alapítványba fizet), a megállapodásban szereplő határidőig át kell utalnia az alapítvány számlájára a megjelölt összeget, és arról a befizetést követően kap postai úton igazolást.


A kooperatív képzésre való jelentkezés határideje: általában a félév regisztrációs hetének első napja, de eltérő időpontban is lehet szerződést kötni.


Kari kooperatív felelős:

Sándor Tamás
hivatalvezető
Tel.: 666-51-16
E-mail: sandor.tamas@kvk.uni-obuda.hu

Kari adminisztratív kapcsolattartó:

Lábasné Grega Ildikó
igazgatási előadó
Tel.: 666-51-05
E-mail: grega.ildiko@kvk.uni-obuda.hu

Tisztelt Hallgatók!

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben különösen megnőtt a kooperatív képzés jelentősége. Bármilyen jó referenciát is jelent a Kandós diploma, a cégek a megszorítások miatt nehezebben alkalmaznak új munkatársakat. A kooperatív képzés viszont egy olyan lehetőség, amellyel szívesen élnek, hisz az nem ró rájuk akkora terhet. A hallgató szempontjából viszont óriási lehetőség, hogy egy viszonylag rövid együttműködés során bizonyíthatja képességeit és akár nélkülözhetetlenné válhat a cég számára. Ez a helyzet pedig biztos munkalehetőséget jelent. Ráadásul olyan helyen, amit már ismer, megszokott és számára megfelel.

Abban az esetben, ha nem folytatják az együttműködést, akkor is előnyt nyújt a képzés, mert a cégnél eltöltött gyakorlat eredményeként sokkal nagyobb lehetőségek kínálkoznak a munkaerő piacon. Mindenki szívesebben alkalmaz egy gyakorlattal is rendelkező végzett mérnököt. Megemlíthető még az a tény is, hogy a kooperatív képzés időszakában a hallgatói státusz fennmarad annak számos kedvezményével.

Javasoljuk a fentiek megfontolását és a kooperatív partnerekkel való tárgyalások megkezdését.

Ennek módjai a következők:

 1. A kooperatív képzési álláslehetőségeket, pályázati kiírásokat megtalálják a Kandó Kar honlapján. Ezekre közvetlenül jelentkezhetnek a hallgatók.

 2. Lehetőség van saját kapcsolatok alapján is céget keresni és az együttműködést előkészíteni.

A kooperatív képzés együttműködés szerződés megkötésének menete a következő:

A céggel való megegyezés után az "Adatlapot" (1_kooperativ_adatlap.doc) kell kitölteni és azon a céggel igazoltatni, hogy az vállalja a kooperatív időszakra a gyakorlatot.

A hallgató és a cég adatait tartalmazó - mindkét fél által aláírt - "Adatlap"-pal kell jelentkezni a kooperatív képzés ügyintézőjénél (Lábasné Grega Ildikó - 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17. A. ép. I. em. 108. szoba, e-mail: grega.ildiko@kvk.uni-obuda.hu, Tel.: 666-51-05) A további  szerződéskötésre irányuló teendőket az ügyintéző intézi.

A képzés végén a cég egy igazolást ad ki, értékelve a hallgató munkáját az „Igazolás" kitöltésével (5_kooperativ kepzes igazolasa erdemjeggyel.docx).

A kooperatív képzéssel kapcsolatban további információkkal, tanácsokkal állunk rendelkezésükre a Dékáni Hivatalban és az alábbi honlapon:

http://kvk.uni-obuda.hu/kooperativ-kepzes


Utolsó módosítás: