Szakirányú továbbképzések a szakmérnökképzésben

- Számítógép-hálózati
- Infokommunikációs
- Világítástechnikai

Számítógép-hálózati

A szakirányú továbbképzés neve
számítógép-hálózati
Rendeleti szám: 8/1999. (II. 1.) OM rendelet

A felsőoktatási intézmény/kar neve
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

A részvétel feltételei

A jelentkezés feltétele
Egyetemi vagy főiskolai oklevél.

A képzés indításának feltétele
A képzés legalább 16 fő jelentkezése esetén indul.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség
Mérnöki végzettség esetén: főiskolai szakmérnök, számítógép-hálózati szakon. Egyéb egyetemi, főiskolai végzettség esetén: számítógép hálózati szakember.

A képzés célja
A számítógép hálózatok hazai és világméretű elterjedését figyelembe véve olyan szakmérnökök képzése, akik képesek a gazdaság, a pénzügy, az államigazgatás területén telepíteni kívánt hálózatok tervezésére, működtetésére, továbbá rendszeradminisztrátori, supervisori feladatokat is elláthatnak.

Főbb tanulmányi területek

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak
Számítógép hálózatok rendszertechnikája, hálózati operációs rendszerek, információfeldolgozás hálózatban, hálózatok üzemeltetése.

Specializálódási lehetőségek
Tudásalapú rendszerek, projekt menedzsment, számítógépes grafika.

Ideális jelentkező
4-8 éve végzett műszaki szakember angol nyelvtudással.

Elhelyezkedési lehetőségek
Közepes és nagyvállalatok hálózatának tervezésében résztvevő, üzemeltető, hálózati adatfeldolgozó rendszerek tervezője, programozója, Web áruházak készítése.

Képzési jellemzők

Időtartama: 3 félév
Gyakorisága: hetente
Helyszíne: OE-KVK, Székesfehérvár
Költségtérítés díja: 143 ezer Ft/félév

Számonkérés és záróvizsga

A számonkérés módja
Általában írásbeli vizsgákon, de több esetben gyakorlati feladatok megoldásával vagy tanulmány készítésével történik a számonkérés.

A záróvizsgára bocsátás feltételei
Félévvégi vizsgák teljesítése, szakdolgozat készítése.

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés formája: jelentkezési lapon vagy levélben vagy személyesen, csatolandó dokumentumok: diplomamásolat, fénykép

Érdeklődni lehet:
Kapcsolattartó/szakfelelős: Kovács Andrásné
Cím: 8000 Székesfehérvár, Budai út 45.
Tel/fax: (22) 316-260/119, (22) 312-337
E-mail: titkarsag@arek.uni-obuda.hu
Honlap: http://www.arek.uni-obuda.hu


Távközlés-technikai

A szakirányú továbbképzés neve
Infokommunikációs

A felsőoktatási intézmény/kar neve
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar -OE-KVK

A részvétel feltételei

A jelentkezés feltétele
Egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkező híradástechnikai villamosmérnökök, illetve más szakirányon oklevéllel rendelkező villamosmérnökök. Híradástechnikai alapismeretek hiánya esetén a jelelmélet, a jelátvitel, a hírközlés elmélet, valamint híradástechnikai mérések tananyagából előtanulmányi követelményeket kell teljesíteni.

A képzés indításának feltétele
A képzés legalább 25 fő jelentkezése esetén indul.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség
Mérnöki oklevéllel rendelkezők esetén főiskolai szakmérnök infokommunikáció szakon. Nem mérnöki oklevéllel rendelkezők esetén infokommunikációs szakember.

A képzés célja
Infokommunikációs szakmérnökök képzése, akik a villamosmérnöki, híradástechnikai alapképzésen túli ismereteket szereznek a távközlés területén alkalmazott korszerű informatikai és gyakorlatorientált programozási módszerekről, valamint eljárásokról. Az ismeretek birtokában képesek a fenti feladatokkal kapcsolatos gyakorlati, üzemeltetési és alkalmazási kérdések megoldására.

Főbb tanulmányi területek

A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak
Előtanulmányi tömb: jelelmélet, hírközlés elmélet, jelátvitel közegben és szálon, híradástechnikai mérések. Szakalapozó tömb: matematikai programok, adatbázisok, informatikai normatívák az EU-ban, informatikai biztonság alapjai, operációs rendszerek szolgáltatásai, operációs rendszerek üzemeltetése. Szakirányú tömbök: informatikai biztonság szakirány, üzemeltetési informatika szakirány, távközlési informatikai rendszerek szakirány, IP-alapú média szakirány.

Specializálódási lehetőségek
Informatikai biztonság szakirány, üzemeltetési informatika szakirány, távközlési informatikai rendszerek szakirány, IP-alapú média szakirány.

Ideális jelentkező
Elsősorban híradástechnikai villamosmérnököknek ajánljuk továbbképzési, illetve átképzési célból. Ajánljuk nem híradástechnikai villamosmérnököknek, akik rendelkeznek villamosmérnöki oklevéllel. Ehhez az átképzéshez az előtanulmányi tömböt is fel kell venni.

Elhelyezkedési lehetőségek
A jelentkezők képesek lesznek hazai és multinacionális vállalatok, közigazgatási és kulturális intézmények, szakmai szervezetek stb. infókommunikációval kapcsolatos feladatainak tervezésére és koordinálására.

Képzési jellemzők

Kezdete: 20xx. február, 20xx. szeptember
Időtartama: 3-4 félév
Gyakorisága: hetente
Helyszíne: OE-KVK, Budapest
Költségtérítés díja: 188 ezer Ft/félév

Számonkérés és záróvizsga

A számonkérés módja
A féléveket a tanterv szerint gyakorlati jegy, vagy kollokvium zárja. Sikeres teljesítésük után a hallgatók záróvizsgát tesznek a tantervben előírt tananyagból. A záróvizsga része a tanulmányi időszak utolsó részében készítendő szakdolgozat megvédése is.

A záróvizsgára bocsátás feltételei
Az abszolutórium megszerzése (a tantervben előírt valamennyi követelmény teljesítése) és a szakdolgozat elkészítése.

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés formája: jelentkezési lapon vagy levélben vagy személyesen. Csatolandó dokumentumok: diploma és leckekönyv másolata.

Érdeklődni lehet:
Kapcsolattartó/szakfelelős: Erdős Endre Levente
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező 17.
Tel/fax: (1) 666-5139, (1) 666-5132
E-mail: szabo.julianna@kvk.uni-obuda.hu

Honlap: http://www.uni-obuda.hu

Jelentkezési határidő: 20xx. január 15., 20xx. augusztus 20.


Világítástechnikai

A szakirányú továbbképzés neve: Világítástechnika Szakirányú Továbbképzési Szak
Rendeleti szám: OH-FHF/1754-3/2009

A felsőoktatási intézmény/kar neve
Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

A részvétel feltételei

A jelentkezés feltétele
Alapképzési szakon (BSc) illetve főiskolai szakon szerzett mérnöki vagy természettudományos végzettség.
A továbbképzésben felvételi vizsga nincs.

A képzés indításának feltétele
Minimum 20 fő jelentkező.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség
Világítástechnikai szakmérnök.

A képzés célja
Világítástechnikai szakmérnökök képzése, akik alapképzésben már műszaki vagy természettudományos oklevelet szereztek. A továbbképzés során megszerzik a szakterület gyakorlati műveléséhez szükséges általános műveltséget, rendelkeznek műszaki intelligenciával, világítástechnikai és villamos hálózati műszaki ismeretekkel, valamint az ipar és szolgáltatók igényeinek megfelelő, korszerű, magas szintű szakismeretekkel. Az elsajátított ismeretek, gyakorlati foglalkozásokon szerzett jártasságok, készségek birtokában a végzettek alkalmasak az alkotó mérnöki munkára.
Az világítástechnikai szakmérnökök tanulmányaik és egyéni szakmai érdeklődésüknek megfelelően a világítástechnika területén
- világítástechnikai eszközöket és rendszereket terveznek,
- részt vesznek ezek gyártásában, fejlesztésében, bemérésében, minőségellenőrzésében,
- részt vesznek üzembehelyezésükben, üzemeltetésükben, illetve
- szervizmérnöki, termékmenedzseri, stb. feladatokat végezhetnek.

Főbb tanulmányi területek

A tanrendben szereplő tantárgyak: Fénytechnikai mennyiségek és mérésük; Látásfiziológia; Színtan; Elektronika és szenzortechnika; Fényforrások és működtető egységek; Lámpatestek; Világítástervezés alapjai; Hálózati ismeretek; Szabályozás és vezérléstechnika; Belső terek világítása; Külső terek világítása; Természetes világítás; Világítástechnikai monitorálás; Belsőépítészet elemei; Világítási berendezések üzemeltetése; Látványtechnika és vizualizáció; Kereskedelmi és gazdasági ismeretek.

Specializálódási lehetőségek
Nincs.

Ideális jelentkező
A jelentkezési feltételeknek megfelelő, a világítástechnika területén dolgozó, vagy ezen a területen elhelyezkedni kívánó személy.

Elhelyezkedési lehetőségek
Világítástechnikai tervező, gyártó, forgalmazó, kivitelező, üzemeltető, karbantartó cégeknél.

Képzési jellemzők

Kezdete: 2010. szeptember
Időtartama: 4 félév
Gyakorisága: havonta 3 nap (2×10 + 1×4 óra)
Helyszíne: Óbudai Egyetem KVK, Budapest, VIII. ker. Tavaszmező u.

Számonkérés és záróvizsga

A számonkérés módja
Félévenként 3-4 tantárgyból vizsga, a többiből félévközi jegy. A képzés a 4. félév végén szakdolgozat készítésével és záróvizsgával zárul.

A záróvizsgára bocsátás feltételei
Szakdolgozat leadása, az előző 4 félév tantárgyaiból 110 kreditpont megszerzése.

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés formája: a Mikroelektronikai és Technológia Intézet honlapjáról (http://mti.kvk.uni-obuda.hu) letölthető jelentkezési lapon, melyet levélben vagy személyesen kell eljuttatni az intézet címére.

Csatolandó dokumentumok: Diploma vagy index és nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata, szükség szerint nyilatkozat a képzési díj átvállalásáról (letölthető az intézet honlapjáról (http://mti.kvk.uni-obuda.hu).

Jelentkezési határidő: 2010. június 25.

Érdeklődni lehet:
Kapcsolattartó/szakfelelős: Molnár Károly tanfolyamfelelős oktató
Cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17. "B" épület földszint 9. szoba
Tel: (1) 666-5054
Fax: (1) 666-5199
E-mail: molnar.karoly@kvk.uni-obuda.hu